• Termín na doručenie prihlášok na štúdium na Gymnázium M. Kováča:

  16. apríl 2021

  (Spravidla ich hromadne odosielajú základné školy, ale je možné riešiť doručenie aj individuálne.)

   

  Prihlášky môžu podať zákonní zástupcovia žiakov 8. a 9. ročníka.

  Na jeden konkrétny študijný odbor je možné podať iba jednu prihlášku.

  Na Gymnáziu Mikuláša Kováča máme otvorené dva študijné odbory – slovensko-španielske štúdium a slovensko – čínske štúdium, k nám  je teda možné podať si

  dve prihlášky.

  Presný postup nájdete na našej webovej stránke v časti Pre uchádzačov.

   

  Ako postupovať pri prihlásení sa na GMK?

  (Manuál pre ôsmakov, deviatakov a ich zákonných zástupcov) – aktualizácia z 23.2.2021; zmeny vyznačené


  1. Pozorne si prečítajte kritériá na prijatie. (Kritériá budú po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy zverejnené najneskôr 26.2.2021 tu) – sú doplnené v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.2.2021.

   • Požiadavky na prijímacie skúšky vychádzajú:
    - z ISCED 2 Štátneho vzdelávacieho programu SR (učivo 6. ročníka –     1. polroka 8. ročníka ZŠ)
   •  V čase pandémie covid 19 bolo základným školám umožnené klasifikovať nie známkou, ale slovne hodnotiť, resp. nahradiť stupeň hodnotenia slovom „absolvoval“. Kritériá prijímania na GMK však tradične zohľadňovali prospech žiakov na ZŠ a hodláme tak postupovať aj naďalej. Relevantný je pre nás dosiahnutý priemer známok z akademických, nie výchovných predmetov. Viď Kritériá.

  Aby sme žiadneho uchádzača neznevýhodnili tým, že mu nepridelíme body za prospech a odsunieme ho v poradí na menej výhodnú pozíciu, vytvárame v zmysle ministerského usmernenia postup, ktorý umožní aj slovne hodnoteným žiakom základných škôl prideliť preferenčné body za prospech. Preto odporúčame zvoliť tlačivo prihlášky takto:

   • a) ak bol žiak ZŠ riadne klasifikovaný – hodnotený známkou vo všetkých akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetoch, zvoľte tlačivo č.056 MŠVVaŠ SR. Stiahnite si prihlášku tu.

  ...........................

   • b) ak bol žiak z jedného alebo viacerých všeobecnovzdelávacích predmetov hodnotený slovne, resp. „absolvoval“, zvoľte tlačivo č.062 MŠVVaŠ SR. Stiahnite si prihlášku tu.

  K tomuto tlačivu je potrebné doložiť aj fotokópiu vysvedčenia so slovným hodnotením!!!

  2. Vyplňte prihlášku striktne podľa pokynov na tlačive prihlášky.

  ·        kód jazyka na prihláške – čínsky jazyk – 207

                                                 španielsky jazyk - 203 

  Dôsledne vyplňte aj kontaktné údaje zákonného zástupcu – telefónne číslo a mailovú adresu, veľmi nám to pomôže pri organizácii prijímacieho konania a komunikácii s vami   

  V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 od uchádzačov o štúdium na našej škole potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  n e v y ž a d u j e.

  Odovzdajte prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú navštevuje Vaše dieťa najneskôr 8.4.2021. ZŠ overí a potvrdí správnosť údajov a (spravidla hromadne za všetkých žiakov) doručí prihlášky na príslušné stredné školy.

  ZŠ riadne skontrolované, doplnené a overené prihlášky pošle na GMK:

    a) elektronicky (bez podpisu zákonného zástupcu) v systéme EduPage, e Škola  ap. (prihláška sa pokladá za riaditeľom školy overenú). Návod ako zadať prihlášku žiaka v EduPage nájdete tu.

     b) v listinnej forme (tlačenej) s podpisom riaditeľa školy a zákonného zástupcu na adresu

   Gymnázium Mikuláša Kováča

  Mládežnícka 51
  974 04 BANSKÁ BYSTRICA

   

  Môže to, samozrejme, urobiť aj rodič - vyplnenú, a základnou školou potvrdenú prihlášku doručí poštou alebo osobne do 16. apríla 2021 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu našej školy.

   

  3. V zmysle kritérií na prijatie je potrebné doložiť aj potvrdenia a diplomy z relevantných súťaží a olympiád.

  Ďalšie preferenčné body v prijímacom konaní sa prideľujú uchádzačom za úspechy v olympiádach. Relevantné sú uvedené v Kritériách (viď Kritériá). Prosíme zákonných zástupcov, aby diplomy a potvrdenia poskytli výchovným poradcom a triednym učiteľom, ktorí ich oskenované doložia k prihláškam jednotlivých žiakov. Tieto dokumenty je možné poslať elektronicky alebo poštou aj priamo na Gymnázium Mikuláša Kováča ( termínovník súťaží je posunutý a niektoré výsledky sa olympionici dozvedia až po odoslaní prihlášok). Aby sme ich neznevýhodnili, môžu diplomy poslať do 16. apríla osobne.

   4. Najneskôr 5 dní pred termínom konania pozve riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča písomne Vaše dieťa na prijímacie skúšky.

   • Termíny prijímacích skúšok:

  I.
  5. máj 2021 – bilingválne slovensko – španielske štúdium o 8:30 hod
  5. máj 2021 – bilingválne slovensko – čínske štúdium o 10:30 hod

  II.
  12. máj 2021 – bilingválne slovensko – španielske štúdium o 8:30 hod
  12. máj 2021 – bilingválne slovensko – čínske štúdium o 10:30 hod

   

   

  5. V pozvánke bude uvedený aj číselný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým figuruje v rámci prijímacieho konania a na výsledkovej listine, a ďalšie inštrukcie a odporúčania, týkajúce sa prijímacieho konania.

   

   6.Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča zverejní zoznam uchádzačov (pod číselnými kódmi) – výsledkovú listinu na     webovej stránke školy a na verejne prístupnom mieste v objekte školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky, resp. do troch pracovných dní odo dňa konania náhradného termínu prijímacej skúšky.

   

               7. Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, resp. do troch pracovných dní odo dňa konania náhradného termínu prijímacej skúšky, najneskôr však do 20. 5. 2021.

   

   

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje