Navigácia ;)

Školský psychológ

Informácie

Mgr. Katarína Medzihorská – školský psychológ

Kontakt: psycholog@gmk-bb.com

Kde ma nájdete: kancelária školského psychológa je na prízemí v budove B

Konzultačné hodiny: každý pracovný deň od 07:00 hod. do 15:00 hod. (pre zákonných zástupcov
odporúčam dohodnúť sa na konzultácii vopred telefonicky, prípadne e-mailom)

Školský psychológ poskytuje poradenské služby žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom v oblasti
výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja. Realizuje skupinové a individuálne aktivity na zlepšenie
sociálnej klímy v triede, dobré začlenenie žiakov do kolektívu, zlepšovanie sociálnych zručností a
komunikačných schopností a na efektívne riešenie problémov žiakov pri učení, prežívaní a správaní.
Školský psychológ môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich
so školou, či v kríze. Náplň práce školského psychológa vymedzuje Zákon 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

§ 20: (2) Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky,
individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a
intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a
školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných,
partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie
zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady
pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétna náplň práce školského psychológa:

 • Psychologické poradenstvo pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov pri

riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

 • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a

pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.

 • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
 • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
 • Poskytovanie krízovej intervencie žiakom v prípade potreby.

 

 • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-

patologických javov (aktivity zamerané na sebapoznanie a osobnostný rozvoj žiakov, na zvýšenie
sebaúcty, tolerancie, empatie, emocionálnej inteligencie, zlepšenie komunikácie, zvládanie záťaže,
podporu riešenia konfliktov a pod.).

 • Diagnostika sociálnej klímy v triedach, pomoc pri náprave narušených sociálnych vzťahov.
 • Príprava a realizácia preventívnych a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a

medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.

 • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie

psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.

 • Poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním na odbornú

podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, či iným pracovníkom, ktorí sa

podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi profesijným etickým kódexom.

Etický kódex školského psychológa:

 • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
 • všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné,
 • chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov,

rodičov, atď.,

 • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť

a osobnú integritu jedincov,

 • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,

zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to

 • požadujú alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú

príslušnosť, vek či handicap,

 • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje. Poznanie

systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na
dosiahnutí spoločných cieľov,

 • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických

službách,

 • pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne,

emocionálne vlastnosti,

 • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií.
 • Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov,

dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.

 • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie

takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých, dôraz kladie skôr na
interpretáciu a odporúčania než na predkladanie výsledkov vyšetrenia,

 • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach,

v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí
písomný súhlas klienta,

 • kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov,

rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní multidisciplinárnej
služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi,

 • spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív

a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní
psychického zdravia a osobnostného rozvoja,

 • pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník prihliada na vek,

pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov,

 • ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si

vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému
odborníkovi.. Ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým psychológom, špeciálnym
pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, právnikom, lekárom,

 • udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre

efektívnu prácu s klientmi. Na vytvorenie čo najobjektívnejšieho obrazu o klientov kombinuje
pozorovanie, rozhovor, psychodiagnostické testy a ďalšie metódy.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  Oficiálna webová adresa:
  gmkbb.edupage.org
 • +421484230061

Mapa

Fotogaléria