Navigácia ;)

Informácie

Dôrazne prosíme všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno a triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, ináč platba nebude priradená. Taktiež nie je možné platiť poštovou poukážkou - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Upozorňujeme stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude strava pozastavená!!!

Cenové pásma - klik


CENY STRAVÉHO OD 1.9.2011

Cena jedného obedu je 1,48 €.
Stravné na jednotlivý mesiac vypočítate nasledovne:
počet dní v mesiaci x 1,48 = suma na mesiac.

Jedálny lístok - týždenné menu

 

PLATBA

Stravné je potrebné uhradiť na nasledujúci mesiac do 20. v predchádzajúcom mesiaci.

Platbu je možné zrealizovať len prevodným príkazom. Iný spôsob platby /napr. poštovou poukážkou/ systém nepriradí.

Prosíme uvádzať variabilný symbol a meno stravníka!!!
Variabilný symbol = číslo čipu karty, nie SNR číslo!!!
Účet vo forme IBAN: SK 138180 0000007000108443

PLATBA GMK

Variabilný symbol má každý na na svojom účte v sekcii Zobraz poplatky a platby v module platby.

Po prihlásení na
https://gmkbb.edupage.org/login/
dlaždica - Školská jedáleň
alebo
vľavo menu
Komunikácia - Školská jedáleň

rolujte na koniec strany a v Zobraz poplatky a platby v module platby uvidíte číslo účtu, IBAN, variabilný symbol.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV

ŠJ poskytuje stravu nasledovným skupinám stravníkov:

- deťom súkromnej MŠ - desiata, obed, olovrant
- žiakom súkromnej ZŠ - obed
- žiakom GMK - obed
- zamestnancom GMK + zamestnanci MŠ a ZŠ - obed
- cudzím stravníkom - obed

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy sú od 7.1.2019 v platnosti nové výšky príspevkov pre stravníkov školskej jedálne. Zmena je iba u externých stravníkov, kde sa cena zvýšila o 0,15€ za obed na celkových 2,48€ za obed.
 

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Rodič, resp. stravník je povinný odhlásiť sa zo stravy deň vopred do 14:30 hod. Má na to niekoľko možností:

1) osobne v kancelárií vedúcej ŠJ
2) telefonicky na čísle 048/4136529
3) pri termináli v ŠJ cez internet pomocou prístupového hesla

Za neodhlásenú alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. V prvý deň choroby je možné stravu odobrať do obedára. Ostatné dni sa musí stravník odhlásiť!

Postup pri prihlasovaní externých stravníkov (Dráčik, atď.) - klik


Vedúca jedálne a hospodárka jedálne - jedalen@gmk-bb.sk


Telefón - 048/4136529

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria