• Projekt zateplovania s podporou EU fondov

  • Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

    

   Názov a sídlo prijímateľa: Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
   Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 583 650,33 eura
   Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 14.08.2018
   Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 17.08.2018

   Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M974

    

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

    

   Operačný program:  310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

   Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
   Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

    

   Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: SIEA

   Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj

    

   Cieľ projektu:

   Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka ulica 51, Banská Bystrica, modernizácia objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.

    

   Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy naGymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a obnovu stavebno-technického riešenia budovy. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavubudovy. Dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplyvajúca ich znížená funkčnosťa vysoká energetická náročnosť.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje