• Prihláška do ŠJ pre žiakov na šk. rok 2021/2022

   Oznam vedúcej školskej jedálne - 28.5.2020

   Dôrazne prosíme všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno a triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, ináč platba nebude priradená. Taktiež nie je možné platiť poštovou poukážkou - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Upozorňujeme stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude strava pozastavená!!!


   CENY STRAVÉHO OD JANUÁRA 2022

   Cena jedného obedu pre žiakov GMK je 1,71 €.
   Stravné na jednotlivý mesiac vypočítate nasledovne:
   počet dní v mesiaci x 1,71 = suma na mesiac.
   Cena pozostáva z finančného limitu na nákup potravín -1,41 a doplatok 0,30 eura -réžijné náklady . Prosím uhrádzať stravné včas ,aby nedošlo k pozastaveniu objednávok . 

   Jedálny lístok - týždenné menu

    

   PLATBA

   Stravné je potrebné uhradiť na nasledujúci mesiac do 20. v predchádzajúcom mesiaci.

   Platbu je možné zrealizovať len prevodným príkazom. Iný spôsob platby /napr. poštovou poukážkou/ systém nepriradí.

   Prosíme uvádzať variabilný symbol a meno stravníka!!!
   Variabilný symbol = číslo čipu karty, nie SNR číslo!!!
   Účet vo forme IBAN: SK 138180 0000007000108443

   PLATBA GMK

   Variabilný symbol má každý na na svojom účte v sekcii Zobraz poplatky a platby v module platby.

   Po prihlásení na
   https://gmkbb.edupage.org/login/
   dlaždica - Školská jedáleň
   alebo
   vľavo menu
   Komunikácia - Školská jedáleň

   rolujte na koniec strany a v Zobraz poplatky a platby v module platby uvidíte číslo účtu, IBAN, variabilný symbol.

    

   DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV

   ŠJ poskytuje stravu nasledovným skupinám stravníkov:

   - deťom súkromnej MŠ - desiata, obed, olovrant
   - žiakom súkromnej ZŠ - obed
   - žiakom GMK - obed
   - zamestnancom GMK + zamestnanci MŠ a ZŠ - obed
   - cudzím stravníkom - obed

   Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

   Na základe rozhodnutia riaditeľky školy sú od 14.6.2019 v platnosti nové výšky príspevkov pre stravníkov školskej jedálne.
    

   PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

   Rodič, resp. stravník je povinný odhlásiť sa zo stravy deň vopred do 14:30 hod. Má na to niekoľko možností:

   1) osobne v kancelárií vedúcej ŠJ
   2) telefonicky na čísle 048/4136529
   3) pri termináli v ŠJ cez internet pomocou prístupového hesla

   Za neodhlásenú alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. V prvý deň choroby je možné stravu odobrať do obedára. Ostatné dni sa musí stravník odhlásiť!

   Postup pri prihlasovaní externých stravníkov (Dráčik, atď.) - klik


   Vedúca jedálne a hospodárka jedálne - jedalen@gmk-bb.sk


   Telefón - 048/4136529

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje