• Oznam vedúcej ŠJ

      10. 1. 2022

      Oznamujeme stravníkom ŠJ zmenu ceny stravného lístka od Januára 2022 nasledovne.Cena stravného pre externých stravníkov sa zvyšuje z doterajších 2,80 na 3,00eura.Žiakom GMK a žiakom Súkromnej základnej školy Dráčik sa zvyšuje doplatok na réžijné nákladyz doterajších 0,15 eura na 0,30 eura na odobraný obed.

      Cena lístka pre zamestnancov GMK je vypočítaná nasledovne .3,00x0,55 /príspevok zamestnávateľa-1,65 eura +príspevok soc.fond-0,45 eura -doplatok zamestnanca je 0,90 eura .Zamestnaci Súkromnej školy Dráčik platia nasledovne-3,00x 0,55-1,65 eura doplatok zamestnaca je 1,35 eura.

      Vedúca ŠJ -Gubančoková Soňa

     • Návšteva čínskeho veľvyslanca

      1. 12. 2021

      Dňa 15.11.2021 nás navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, pán Sun Lijie. Na pracovnom stretnutí s vedením školy ocenil doterajšiu spoluprácu a načrtol perspektívy ďalšieho rozvoja vzťahov medzi GMK a Čínskou ambasádou. Pre najlepších 5 študentov z každej triedy bilingválnej slovensko-čínskej sekcie udelil prospechové štipendiá v celkovej hodnote 2 000 €. Zároveň obohatil knižný fond knižnice čínskeho jazyka o nové tituly. V osobnom rozhovore medzi vyučujúcimi čínskeho jazyka a študentami deklaroval personálnu a materiálnu podporu pre potreby vyučovania čínštiny zo strany Čínskej ambasády na našom gymnáziu.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      9. 11. 2021

      Na našom gymnáziu sa 25. októbra 2021 uskutočnil 17. ročník „Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice“ s témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      V pavilóne D zaznelo pod vedením koordinátorky školskej akcie PaedDr. Eleny Melicherovej literárno-dokumentárne pásmo v podaní druhákov, a to o slovenskej realistickej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave pri príležitosti 70. výročia jej úmrtia. Dozvedeli sa o jej rodnom kraji a pôsobiskách Polichno, Ábelová, Lučenec. Na základe autorkinej korešpondencie so spisovateľkou Elenou Maróthy – Šoltésovou žiaci diskutovali o aktuálnosti jej postrehov a názorov, napríklad o jej skromnosti, o výchove detí a mladej generácie, aj o spisovateľoch a literatúre. V druhej časti podujatia bol na programe autorský film mladej režisérky Kataríny Kočalkovej Moja teta Timrava, zostavený zo spomienok Timravinej netere Zlatice Petriwaldskej a obyvateľov Polichna a Ábelovej, ktorí si na spisovateľku spomínali najmä z čias jej učiteľovania v Ábelovej a ona sa stala súčasťou ich detstva a spomienok.

      Súbežne prebehla pátracia aktivita žiakov prvého ročníka v školskej knižnici, ktorú si vzal pod patronát Mgr. Marcel Bakoš, školský knihovník. Žiakov rozdelil do troch skupín, pričom každá z nich dostala postupne päť poeticky stvárnených indícií, na základe ktorých mali nájsť v knižnici dve konkrétne knihy, čítať text a pracovať s ním, odpovedať na otázky, diskutovať.  Posledná z úloh bola určená pre všetky skupinky. Žiaci mali uhádnuť kľúčové slovo, spájajúce všetky aktivity ako aj diela, s ktorými prišli do kontaktu. Týmto slovom bolo zoznámenie. Žiaci mohli v priestoroch školskej knižnice zároveň hlasovať za najkrajšiu či najzaujímavejšiu slovenskú, španielsku i čínsku knihu na základe jej obálky. Slovenskú časť vyhrala kniha Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Okrem toho tu bola pre každého žiaka gymnázia možnosť online hlasovať za svoju obľúbenú knihu.

      Aktivity v oboch sekciách (zúčastnilo sa ich spolu 97 žiakov, z toho 75 osobne) mali za cieľ pomôcť žiakom nielen zoznámiť sa so školskou knižnicou, ale tiež inšpirovať sa do ďalšieho čítania a mať z neho radosť.

     • Pamätná tabuľa v areáli školy

      3. 11. 2021

           Na začiatku školského roka 2018/2019 bola za zvukov hymny výsadkárov slávnostne odhalená pamätná tabuľa v areáli našej školy. Je obojstranná:

      • na jednej strane svieti meno Mikuláša Kováča,
      • na druhej strane spomienka na Vladimíra Hlôšku.

        Kto sú títo dvaja páni? Dúfam, že aspoň jedno meno je žiakom a učiteľom školy známe. Jedno meno nesie aj čestný názov nášho gymnázia - Gymnázium Mikuláša Kováča. Kto náhodou nevie, na pamätnej tabuli si môže prečítať základné informácie o týchto dvoch významných osobnostiach Banskej Bystrice.

           Prečo takéto entré? Nuž preto, že žiaci II.C triedy, slovensko-čínskeho odboru štúdia sa spolu s vyučujúcou predmetu umenie a kultúra rozhodli v školskom roku 2021/2022 prevziať patronát nad pamätnou tabuľou v areáli školy.

           V septembri 2021 sme spoločne upratali okolie pamätnej tabule. Na jar 2022 plánujeme výsadbu kvetín v kvetináčoch a budeme postupne upozorňovať okolie, aby zbytočne neznečisťovali pietne miesto a okolie pamätnej tabule.

      PaedDr. Lenka Majerová

     • Školský projekt - Týždeň zdravia

      25. 10. 2021

           Počas celého týždňa od 11. 10. – 15. 10. 2021 sme v našom gymnáziu pre učiteľov a žiakov školy organizovali Školský projekt - Týždeň zdravia, ktorý má už dlhoročnú tradíciu.

      V rámci projektu sa uskutočnili nasledovné aktivity:

      • Vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi pre učiteľov a prihlásených plnoletých žiakov.
      • Školenie podania prvej pomoci pre žiakov 1. ročníkov so záchranárkou Aďou Vilhanovou.
      • Kompenzačné cvičenia pri bežných cvičenia pre žiakov 2. ročníka (odstránenie nesprávnych pohybových vzorov pomocou jednoduchých cvičení – Ján Tomko (CVČ JUNIOR Banská Bystrica).
      • Pohybová príprava pre žiakov 2. ročníka vo výučbe telesnej a športovej výchovy na SŠ (identifikácia najčastejších chýb pri vyučovaní pohybových schopností žiakov a žiačok SŠ) - Mgr. Eva Murková (CVČ JUNIOR Banská Bystrica).
      • Tvorba jesenných ikebán, aranžovanie a inštalácie umelecky stvárnených objektov z prírodného materiálu v rámci triednických hodín – súťaž tried o NAJ OBJEKT. V tejto súťaži vyhrali triedne kolektívy: V. B, IV. B a I. B, ktoré dostali od Rady RZ pri GMK BB finančné odmeny v sume 45 eur a všetci žiaci za aktivitu dostali sladkú odmenu. Objekty boli vystavené vo vestibule školy.

      Všetci členovia PK 3, ktorí týždeň zdravia organizovali, si zaslúžia poďakovanie a dúfame, že projekt Týždeň zdravia bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

      Ďakujeme i žiakom, ktorí sa zúčastnili aktivít a v prílohe uvádzame fotografie víťazných NAJ OBJEKTOV.

                                                                                                                PaedDr. Lenka Majerová

     • Výnimočné úspechy našej žiačky

      12. 10. 2021

      Pokora a drina, to sú dve charakteristiky, ktoré azda najviac zdobia Ľuboslavu Paulínu Rajtárovú, žiačku III.B nášho GMK. Od júna tohto roka patrí k juniorským reprezentantom SR v plutvovom plávaní, ktorému sa venuje už päť rokov. V tom čase sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Juniorov Lignano Sabbiadoro 2021/Junior World Finswimming Championship Lignano Sabbiadoro v Taliansku. V disciplíne 50 RP pod vedením trénera Mgr. Štefana Miku splnila juniorský A limit, ktorý predstavoval aj jej najlepšie umiestnenie na 19. priečke. Taktiež bola členkou štafety na 4 x 100 m PP žien, ktorá zaplávala nový najlepší výkon.

      V dňoch 2. – 3. októbra 2021 sa Ľubka zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní, na ktorých sa jej podarilo získať titul majsterky SR v disciplíne 200 PP / 200 metrov plávanie s monoplutvou. Okrem toho sa stala dvojitou vicemajsterkou SR v disciplínach 100 RP / rýchlostné potápanie a 50 RP / rýchlostné potápanie. Dvakrát získala aj titul druhej vicemajsterky SR a to v disciplínach 100 BF / 100 m plávanie s dvomi plutvami (tzv. bifiny) a 50 PP / 50 m plávanie s monoplutvou. Vo svojej "B" kategórii (16-17-roční) získala spolu päť zlatých a jednu striebornú medailu. Zaplávanými časmi splnila šesť B a dva A limity, ktoré sú predpokladom zaradenia do juniorského reprezentačného tímu SR v budúcom roku a následnej účasti na Finswimming European Junior Championship 2022 v Poznani.

      „Avšak mojím najväčším súčasným cieľom,“ vyznala sa naša šikovná plavkyňa, „je moja prípadná účasť na Finswimming World Championship Indoor 2022, ktoré sú predurčené pre seniorských reprezentantov a juniorský reprezentant sa na nich môže zúčastniť len pri preukázaní maximálnych výsledkov a prekonaní seniorských súperov v reprezentácii. Tieto preteky sa budú konať v Columbii, v Santiago de Cali v júli budúceho roka a okrem plávania ma lákajú aj pre moju prvú možnosť uplatniť jazykové znalosti získané na našom gymnáziu.“

      Ľubke zo srdca blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších športových úspechov!

     • Poďakovanie

      5. 10. 2021

      Rada by som sa poďakovala žiakom 1.B triedy – Viktórii Výbošťokovej, Tristanovi Kaliskému a Simonovi Tršovi, za úžasnú reprezentáciu našej  školy v Krajskom kole súťaže : Študentský viacboj piatich „ T „. Napriek tomu, že boli najmladšími účastníkmi súťaže, tak z 12 družstiev skončili na 2. mieste, pričom 1. miesto im uniklo len o 2 body.

      Ešte raz ĎAKUJEM      Janka Szolnokyová

     • INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O SKÚŠKY DELE

      1. 10. 2021

      PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES

      ZÁPIS  

      E-mailom, poštou alebo osobne nám doručte tieto dokumenty: 

      Registračný formulár DELE (PDF-150Kb) vyplnený veľkými písmenami 
      Kópiu dokladu totožnostis fotografiou (občiansky preukaz alebo pas) 
      Doklad o zaplatení poplatku(overte si platobné informácie konkrétneho centra) 
      Ak chcete skúšku absolvovať na Gymnáziu Mikuláša Kováča, zrealizujte, prosím, platbu bankovým prevodom na účet: 
      Gymnázium Mikuláša Kováča
       
      Štátna Pokladnica 
      IBAN: SK35 8180 0000 0070 0010 8435 
      Správa: Priezvisko- Termín- Úroveň 

      TERMÍNY A CENNÍK 

      12. a 13. novembra 2021 
      Podávanie prihlášok od 11.11.2020 do 06.10.2021 
      Dňa 12.11.: skúšky pre ŽIAKOV: A1, A2/B1 
      Dňa 13.11.: všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2, C1 a C2 
      Ceny DELE 2020 Slovensko 
      DELE A1: 50 € 
      DELE A2: 55 € 
      DELE B1: 65 € 
      DELE B2: 75 € 
      DELE C1: 85 € 
      DELE C2: 90 € 
      DELE A1 Escolar*: 50 € 
      DELE A2/B1 Escolar*: 65 € 
      *Skúšky zamerané na žiakov vo veku 11 až 18 rokov 

     • TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ 2021/ 2022

      13. 9. 2021

      Konzultačné dni v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia vždy v utorok od 16:00 hod. do 18:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu tieto budú realizované online,  učitelia budú v uvedených dňoch a čase pripojení cez aplikáciu Zoom. Každý vyučujúci bude mať vygenerovaný príslušný link, ktorý bude zaslaný cez Edupage zákonným zástupcom dva dni pred konaním konzultačného dňa. 

      Triedni učitelia si v čase pandémie stretnutia so zákonnými zástupcami organizujú online najmenej 1x za mesiac. Termín rodičovského stretnutia oznámia vopred na sekretariáte školy. 

      TERMÍNY  KONZULTAČNÝCH  DNÍ  2021/ 2022 

      09. november 2021 

      11. JaNUÁR 2022 

      08. marec 2022 

      10. máj 2022  

     • Pokyny k prevzatiu samotestovacích sád

      31. 8. 2021

      Vážení zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci,

      samotestovacie sady antigénových testov, ktoré ste si záväzne objednali prostredníctvom Edupage alebo e-mailu máme pripravené na distribúciu. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR je potrebný podpis zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka na preberacom protokole k samotestovacím sadám, z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si zákonný zástupca resp. plnoletý žiak prišiel prevziať objednaný materiál osobne.

      Urobiť tak môžete 2.9., 3.9., a 6.9.2021 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

       

     • Úvodné pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

      25. 8. 2021

                  Milí naši žiaci, veríme, že ste si počas prázdnin poriadne oddýchli po náročnom školskom roku plnom opatrení a obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 a už sa rovnako ako my tešíte na ten nový. Veríme, že bude prebiehať plynulo bez prerušení, pretože vzdelávanie v škole je nenahraditeľné, o čom sme sa ešte viac presvedčili v minulom školskom roku. No aj v prípade, že by sme boli nútení prejsť na dištančné vzdelávanie, sme pripravení a budeme vás včas informovať o zmenách a ďalšom postupe v zmysle vypracovaných noriem GMK.

                  Keďže sa nám pomaly blíži otvorenie nového školského roka, pripravili sme si pre vás niekoľko dôležitých informácii:

                  - hromadné slávnostné otvorenie školského roka nie je, bohužiaľ, možné realizovať        z dôvodu odporúčaní MŠVVaŠ SR, školský rok budeme teda otvárať v triedach,

                  - všetci žiaci a prípadní ďalší návštevníci školy sa riadia Školským semaforom vydaným   MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022, ktorý predstavuje prehľad opatrení           k 01.09.2021, vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou    SR dňa 10.08.2021,  a Metodickými pokynmi č. 4/2021, ktoré upravujú podmienky    prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany             zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19   v školskom roku 2021/2022.

                  Začneme úvodnými informáciami pre našich prvákov a ich zákonných zástupcov, ktorých srdečne vítame na našej škole a pevne veríme, že sa im bude dariť a čo najrýchlejšie sa zaradia do našej veľkej multikultúrnej rodiny.

      - Žiaci 1. ročníka prídu prvý deň šk. roka 2021/2022 (02.09.2021) - štvrtok do školy              o 10:00 hod.,

      - do budovy školy vchádzajú s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu umiestnenú pri vchode. Pri vstupe sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1). (Uvedené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti budete aj pri ubytovaní na školskom internáte, preto odporúčame priniesť si 2 exempláre),

      - zákonní zástupcovia žiakov nevstupujú do budovy školy a zhromaždia sa o 12:00 hod. na školskom ihrisku, kde bude prebiehať úvodné rodičovské združenie s nasledovným programom (viď. príloha 2),

      - žiakov 1. ročníka, si po preukázaní bezpríznakovosti do svojich tried postupne odvádzajú triedni učitelia, kde do 12:00 hod. absolvujú úvodné triednické stretnutie.

       

       

      Triedni učitelia 1. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti, kópiu rodného listu a koncoročné   vysvedčenie šk. roka 2020/2021, následne budú podrobne informovať žiakov o Školskom semafore vydanom MŠVVaŠ  SR a Metodickom  pokyne č. 4/2021, ktorý       upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu  a podmienok na zaistenie     bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov  GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  -skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (bydlisko, adresa, telefonický a e-mailový               kontakt),

                  - rozdajú žiakom tlačivo - Súhlasy so spracovaním osobných údajov, ktoré žiaci donesú podpísané zákonným zástupcom najneskôr v pondelok 06.09.2021,

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom s jednotným         dátumom 06.09.2021. Prihlášku donesú vyplnenú a posledný chýbajúci údaj – číslo svojej karty ISIC doplnia po prevzatí spomenutej karty. Prihláška na stravovanie        v školskej jedálni, tvorí prílohu č. 3, v prípade potreby ju nájdete spolu s ďalšími               informáciami na webovej stránke našej školy www.gmkbb.edupage.org v sekcii žiaci,     rodičia a učitelia a v kolonke školská jedáleň – informácie. Nevyhnutné je obed si           vopred objednať cez aplikáciu Edupage po uhradení platby,

                  - rozdajú žiakom učebnice pre 1. ročník,

                  - rozdajú žiakom, ktorí si objednali a uhradili potrebnú platbu kartu ISIC a knižku zliav    a zľavových kupónov,

                  - žiaci, ktorí si preukazy ISIC neobjednali, si ich môžu dodatočne objednať, avšak ich       výroba a distribúcia istý čas trvá, preto je možné, že na školu budú doručené až v týždni od 06.09.2021. Všetky informácie o objednaní nových preukazov ISIC        a postupy nájdete na webovej stránke školy, v kolónke Pre uchádzačov a priečinku          ISIC. Spomenuté ISIC karty sú potrebné na stravovanie v školskej jedálni, zároveň s nimi získate aj veľké množstvo zliav, vrátane cestovného a zaujímavých výhod.

       

      Sumarizácia pre žiakov 1. ročníka – žiaci si so sebou donesú:

      - dve hygienické rúška,

      - prefotený rodný list,

      - vysvedčenie z konca šk. roka 2020/2021 (z 8. alebo 9. ročníka),

      - vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v školskej              jedálni ( v prípade, že majú záujem o stravovanie v školskej jedálni) s dátumom       06.09.2021,

      - väčšiu tašku na učebnice.

       

                  Druhý deň školského roka 2021/2022, piatok 03.09.2021, sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu, ktorý žiaci nájdu na webovej stránke školy www.gmkbb.edupage.org alebo v aplikácii Edupage. Vedenie GMK zároveň pripravilo rozvrh pre prípadné dištančné vzdelávanie, ktorý bude zverejnený v 1. týždni šk. roka 2021/2022. V aktuálnom školskom roku sa bude telesná a športová výchova realizovať v štandardnej forme a rozvrh je upravený tak, aby nedochádzalo k miešaniu kolektívov.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia  vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

                  Rovnako srdečne vítame aj žiakov našich vyšších ročníkov a želáme im do nového školského roka veľa síl, úspechov a pozitívnej energie. Program úvodného dňa (02.09.2021) – štvrtok pre týchto žiakov bude nasledovný:

      žiaci 5. ročníka prídu do školy o 8:00 hod,

               4. ročníka prídu do školy o 8:15 hod,

               3. ročníka prídu do školy o 8:30 hod,

               2. ročníka prídu do školy o 8:45 hod.

                  Žiaci vstupujú do školy v dostatočných odstupoch a s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu na ruky umiestnenú pri vchode. Žiaci bez vhodného prekrytia horných a dolných dýchacích ciest nebudú vpustení do budovy školy. Pri vstupe do budovy sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1).

      Triedni učitelia 2., 3., 4., a 5. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú potvrdenie Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti,     

                  - informujú žiakov o Školskom semafore vydaným MŠVVaŠ                                               SR a Metodickým pokynom, ktorý upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  - skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (miesto narodenia, adresa, telefonicky                  a e-mailový kontakt),

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom v prípade neplnoletých žiakov alebo plnoletým žiakom s jednotným dátumom 06.09.2021, ktoré   následne triedni učitelia odovzdajú v školskej jedálni.

                    

      Žiaci  5. ročníka odchádzajú z budovy 10:00 hod.,

                4. ročníka odchádzajú z budovy 10:15 hod.,

                3. ročníka odchádzajú z budovy 10:30 hod.,

                2. ročníka odchádzajú z budovy 10:45 hod..

                  Druhý deň školského roka 2021/2022 piatok 03.09.2021 sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia, prípadne plnoletí žiaci vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

     • Brány Gymnázia Mikuláša Kováča opúšťa 66 absolventov

      27. 5. 2021

      14. mája 2021 mali na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V slávnostnej atmosfére si vysvedčenia po úspešnom absolvovaní piateho ročníka experimentálneho overovania slovensko – čínskeho štúdia prevzalo 28 študentov. Sú to priekopníci slovensko – čínskeho gymnaziálneho štúdia, ktorí s odvahou a nasadením absolvovali náročné experimentálne štúdium, počas ktorého preukázali svoje kvality aj na medzinárodných fórach (Čínske mosty, účasť na konferenciách,...)

           Slávnostnej udalosti sa pri dodržaní platných protipandemických opatrení zúčastnili aj zástupcovia gestora tohto štúdia – riaditelia Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  - Ing. Ľuboslav Štora a prof. Han Zhingang. Cez telemost sa absolventom prihovorili z Číny aj bývalý riaditeľ KI pri STU prof. Li Qinfeng a bývalý vedúci metodik výučby čínskeho jazyka na GMK doc. Wang Yeqi, PhD.

          Absolventom tohto štúdia sa otvárajú nebývalé perspektívy na trhu práce a uplatnenia sa v multikultúrnom celosvetovom kontexte. S týmto poznaním a uvedomením si tejto pridanej hodnoty štúdia na GMK sa mladí maturanti poďakovali všetkým zainteresovaným inštitúciám, pedagógom a lektorom za to, že ich „zdvihli  dosť vysoko, aby dovideli ponad Čínsky múr.“

      O týždeň – 21. mája 2021 si vysvedčenia  v slávnostnej atmosfére prevzali aj absolventi slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia. Po piatich rokoch „sa nám zrazu nechce odísť“, konštatovala takmer štyridsiatka študentov V.A a V.B triedy. Spomienky na študentské šibalstvá, ale aj na ročné dištančné vzdelávanie... Debata s učiteľmi a lektormi, v ktorej sa miešala slovenčina so španielčinou nás presvedčila, že títo študenti sú naozaj „bilingválni“. Dvoch z nich ešte čaká ústna maturitná skúška z anglického jazyka, ostatní sa budú pripravovať na prijímacie skúšky na vysoké školy. Tak džíme palce!

     • KRAJŠIA ŠKOLA

      26. 5. 2021

      Súťaž „Krajšia škola“bola na našej škole vyhlásená v apríli toto roka. Témou súťaže bolo záhradno-architektonické riešenie areálu školy, teda podľa geometrického plánu pozemku a budov školy urobiť záhradnoarchitektonický návrh revitalizácie a estetizácie prostredia – živé ploty, trávniky, ..... so zakomponovaním povinnej výsadby 40 kusov tuje, s návrhom kvetinových záhonov, lavičiek a oddychových zón ap. Projekt mohol byť predložený elektronicky ( s využitím grafických programov a vizualizácií) alebo v printovej podobe.

           Víťazný projekt, výtvor Veroniky Michalíkovej z III.C, naozaj stojí za to. Veď posúďte sami. Uverejňujeme ho so súhlasom autorky, ktorej ďakujeme za naozaj profesionálny a veľmi inšpiratívny projekt.

     • Výsadba stromov na pozemku našej školy

      24. 5. 2021

      Na začiatku mája sme vysadili na pozemku Gymnázia Mikuláša Kováča nové stromčeky. Do výsadby sa zapojili aj žiaci – piataci, ktorí boli v tom čase v škole. Celkovo sme vysadili 40 tují západných a 4 jablone. Títo zelení krásavci teraz skrášľujú okolie našej školy a my sa tak môžeme tešiť, že vďaka tejto aktivite sme mohli aj svojou troškou prispieť k boju s klimatickou zmenou.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje