• Výnimočné úspechy našej žiačky

      12. 10. 2021

      Pokora a drina, to sú dve charakteristiky, ktoré azda najviac zdobia Ľuboslavu Paulínu Rajtárovú, žiačku III.B nášho GMK. Od júna tohto roka patrí k juniorským reprezentantom SR v plutvovom plávaní, ktorému sa venuje už päť rokov. V tom čase sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Juniorov Lignano Sabbiadoro 2021/Junior World Finswimming Championship Lignano Sabbiadoro v Taliansku. V disciplíne 50 RP pod vedením trénera Mgr. Štefana Miku splnila juniorský A limit, ktorý predstavoval aj jej najlepšie umiestnenie na 19. priečke. Taktiež bola členkou štafety na 4 x 100 m PP žien, ktorá zaplávala nový najlepší výkon.

      V dňoch 2. – 3. októbra 2021 sa Ľubka zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní, na ktorých sa jej podarilo získať titul majsterky SR v disciplíne 200 PP / 200 metrov plávanie s monoplutvou. Okrem toho sa stala dvojitou vicemajsterkou SR v disciplínach 100 RP / rýchlostné potápanie a 50 RP / rýchlostné potápanie. Dvakrát získala aj titul druhej vicemajsterky SR a to v disciplínach 100 BF / 100 m plávanie s dvomi plutvami (tzv. bifiny) a 50 PP / 50 m plávanie s monoplutvou. Vo svojej "B" kategórii (16-17-roční) získala spolu päť zlatých a jednu striebornú medailu. Zaplávanými časmi splnila šesť B a dva A limity, ktoré sú predpokladom zaradenia do juniorského reprezentačného tímu SR v budúcom roku a následnej účasti na Finswimming European Junior Championship 2022 v Poznani.

      „Avšak mojím najväčším súčasným cieľom,“ vyznala sa naša šikovná plavkyňa, „je moja prípadná účasť na Finswimming World Championship Indoor 2022, ktoré sú predurčené pre seniorských reprezentantov a juniorský reprezentant sa na nich môže zúčastniť len pri preukázaní maximálnych výsledkov a prekonaní seniorských súperov v reprezentácii. Tieto preteky sa budú konať v Columbii, v Santiago de Cali v júli budúceho roka a okrem plávania ma lákajú aj pre moju prvú možnosť uplatniť jazykové znalosti získané na našom gymnáziu.“

      Ľubke zo srdca blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších športových úspechov!

     • Poďakovanie

      5. 10. 2021

      Rada by som sa poďakovala žiakom 1.B triedy – Viktórii Výbošťokovej, Tristanovi Kaliskému a Simonovi Tršovi, za úžasnú reprezentáciu našej  školy v Krajskom kole súťaže : Študentský viacboj piatich „ T „. Napriek tomu, že boli najmladšími účastníkmi súťaže, tak z 12 družstiev skončili na 2. mieste, pričom 1. miesto im uniklo len o 2 body.

      Ešte raz ĎAKUJEM      Janka Szolnokyová

     • INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O SKÚŠKY DELE

      1. 10. 2021

      PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES

      ZÁPIS  

      E-mailom, poštou alebo osobne nám doručte tieto dokumenty: 

      Registračný formulár DELE (PDF-150Kb) vyplnený veľkými písmenami 
      Kópiu dokladu totožnostis fotografiou (občiansky preukaz alebo pas) 
      Doklad o zaplatení poplatku(overte si platobné informácie konkrétneho centra) 
      Ak chcete skúšku absolvovať na Gymnáziu Mikuláša Kováča, zrealizujte, prosím, platbu bankovým prevodom na účet: 
      Gymnázium Mikuláša Kováča
       
      Štátna Pokladnica 
      IBAN: SK35 8180 0000 0070 0010 8435 
      Správa: Priezvisko- Termín- Úroveň 

      TERMÍNY A CENNÍK 

      12. a 13. novembra 2021 
      Podávanie prihlášok od 11.11.2020 do 06.10.2021 
      Dňa 12.11.: skúšky pre ŽIAKOV: A1, A2/B1 
      Dňa 13.11.: všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2, C1 a C2 
      Ceny DELE 2020 Slovensko 
      DELE A1: 50 € 
      DELE A2: 55 € 
      DELE B1: 65 € 
      DELE B2: 75 € 
      DELE C1: 85 € 
      DELE C2: 90 € 
      DELE A1 Escolar*: 50 € 
      DELE A2/B1 Escolar*: 65 € 
      *Skúšky zamerané na žiakov vo veku 11 až 18 rokov 

     • TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ 2021/ 2022

      13. 9. 2021

      Konzultačné dni v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia vždy v utorok od 16:00 hod. do 18:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu tieto budú realizované online,  učitelia budú v uvedených dňoch a čase pripojení cez aplikáciu Zoom. Každý vyučujúci bude mať vygenerovaný príslušný link, ktorý bude zaslaný cez Edupage zákonným zástupcom dva dni pred konaním konzultačného dňa. 

      Triedni učitelia si v čase pandémie stretnutia so zákonnými zástupcami organizujú online najmenej 1x za mesiac. Termín rodičovského stretnutia oznámia vopred na sekretariáte školy. 

      TERMÍNY  KONZULTAČNÝCH  DNÍ  2021/ 2022 

      09. november 2021 

      11. JaNUÁR 2022 

      08. marec 2022 

      10. máj 2022  

     • Pokyny k prevzatiu samotestovacích sád

      31. 8. 2021

      Vážení zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci,

      samotestovacie sady antigénových testov, ktoré ste si záväzne objednali prostredníctvom Edupage alebo e-mailu máme pripravené na distribúciu. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR je potrebný podpis zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka na preberacom protokole k samotestovacím sadám, z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si zákonný zástupca resp. plnoletý žiak prišiel prevziať objednaný materiál osobne.

      Urobiť tak môžete 2.9., 3.9., a 6.9.2021 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

       

     • Úvodné pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

      25. 8. 2021

                  Milí naši žiaci, veríme, že ste si počas prázdnin poriadne oddýchli po náročnom školskom roku plnom opatrení a obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 a už sa rovnako ako my tešíte na ten nový. Veríme, že bude prebiehať plynulo bez prerušení, pretože vzdelávanie v škole je nenahraditeľné, o čom sme sa ešte viac presvedčili v minulom školskom roku. No aj v prípade, že by sme boli nútení prejsť na dištančné vzdelávanie, sme pripravení a budeme vás včas informovať o zmenách a ďalšom postupe v zmysle vypracovaných noriem GMK.

                  Keďže sa nám pomaly blíži otvorenie nového školského roka, pripravili sme si pre vás niekoľko dôležitých informácii:

                  - hromadné slávnostné otvorenie školského roka nie je, bohužiaľ, možné realizovať        z dôvodu odporúčaní MŠVVaŠ SR, školský rok budeme teda otvárať v triedach,

                  - všetci žiaci a prípadní ďalší návštevníci školy sa riadia Školským semaforom vydaným   MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022, ktorý predstavuje prehľad opatrení           k 01.09.2021, vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou    SR dňa 10.08.2021,  a Metodickými pokynmi č. 4/2021, ktoré upravujú podmienky    prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany             zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19   v školskom roku 2021/2022.

                  Začneme úvodnými informáciami pre našich prvákov a ich zákonných zástupcov, ktorých srdečne vítame na našej škole a pevne veríme, že sa im bude dariť a čo najrýchlejšie sa zaradia do našej veľkej multikultúrnej rodiny.

      - Žiaci 1. ročníka prídu prvý deň šk. roka 2021/2022 (02.09.2021) - štvrtok do školy              o 10:00 hod.,

      - do budovy školy vchádzajú s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu umiestnenú pri vchode. Pri vstupe sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1). (Uvedené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti budete aj pri ubytovaní na školskom internáte, preto odporúčame priniesť si 2 exempláre),

      - zákonní zástupcovia žiakov nevstupujú do budovy školy a zhromaždia sa o 12:00 hod. na školskom ihrisku, kde bude prebiehať úvodné rodičovské združenie s nasledovným programom (viď. príloha 2),

      - žiakov 1. ročníka, si po preukázaní bezpríznakovosti do svojich tried postupne odvádzajú triedni učitelia, kde do 12:00 hod. absolvujú úvodné triednické stretnutie.

       

       

      Triedni učitelia 1. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti, kópiu rodného listu a koncoročné   vysvedčenie šk. roka 2020/2021, následne budú podrobne informovať žiakov o Školskom semafore vydanom MŠVVaŠ  SR a Metodickom  pokyne č. 4/2021, ktorý       upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu  a podmienok na zaistenie     bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov  GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  -skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (bydlisko, adresa, telefonický a e-mailový               kontakt),

                  - rozdajú žiakom tlačivo - Súhlasy so spracovaním osobných údajov, ktoré žiaci donesú podpísané zákonným zástupcom najneskôr v pondelok 06.09.2021,

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom s jednotným         dátumom 06.09.2021. Prihlášku donesú vyplnenú a posledný chýbajúci údaj – číslo svojej karty ISIC doplnia po prevzatí spomenutej karty. Prihláška na stravovanie        v školskej jedálni, tvorí prílohu č. 3, v prípade potreby ju nájdete spolu s ďalšími               informáciami na webovej stránke našej školy www.gmkbb.edupage.org v sekcii žiaci,     rodičia a učitelia a v kolonke školská jedáleň – informácie. Nevyhnutné je obed si           vopred objednať cez aplikáciu Edupage po uhradení platby,

                  - rozdajú žiakom učebnice pre 1. ročník,

                  - rozdajú žiakom, ktorí si objednali a uhradili potrebnú platbu kartu ISIC a knižku zliav    a zľavových kupónov,

                  - žiaci, ktorí si preukazy ISIC neobjednali, si ich môžu dodatočne objednať, avšak ich       výroba a distribúcia istý čas trvá, preto je možné, že na školu budú doručené až v týždni od 06.09.2021. Všetky informácie o objednaní nových preukazov ISIC        a postupy nájdete na webovej stránke školy, v kolónke Pre uchádzačov a priečinku          ISIC. Spomenuté ISIC karty sú potrebné na stravovanie v školskej jedálni, zároveň s nimi získate aj veľké množstvo zliav, vrátane cestovného a zaujímavých výhod.

       

      Sumarizácia pre žiakov 1. ročníka – žiaci si so sebou donesú:

      - dve hygienické rúška,

      - prefotený rodný list,

      - vysvedčenie z konca šk. roka 2020/2021 (z 8. alebo 9. ročníka),

      - vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v školskej              jedálni ( v prípade, že majú záujem o stravovanie v školskej jedálni) s dátumom       06.09.2021,

      - väčšiu tašku na učebnice.

       

                  Druhý deň školského roka 2021/2022, piatok 03.09.2021, sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu, ktorý žiaci nájdu na webovej stránke školy www.gmkbb.edupage.org alebo v aplikácii Edupage. Vedenie GMK zároveň pripravilo rozvrh pre prípadné dištančné vzdelávanie, ktorý bude zverejnený v 1. týždni šk. roka 2021/2022. V aktuálnom školskom roku sa bude telesná a športová výchova realizovať v štandardnej forme a rozvrh je upravený tak, aby nedochádzalo k miešaniu kolektívov.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia  vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

                  Rovnako srdečne vítame aj žiakov našich vyšších ročníkov a želáme im do nového školského roka veľa síl, úspechov a pozitívnej energie. Program úvodného dňa (02.09.2021) – štvrtok pre týchto žiakov bude nasledovný:

      žiaci 5. ročníka prídu do školy o 8:00 hod,

               4. ročníka prídu do školy o 8:15 hod,

               3. ročníka prídu do školy o 8:30 hod,

               2. ročníka prídu do školy o 8:45 hod.

                  Žiaci vstupujú do školy v dostatočných odstupoch a s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu na ruky umiestnenú pri vchode. Žiaci bez vhodného prekrytia horných a dolných dýchacích ciest nebudú vpustení do budovy školy. Pri vstupe do budovy sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1).

      Triedni učitelia 2., 3., 4., a 5. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú potvrdenie Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti,     

                  - informujú žiakov o Školskom semafore vydaným MŠVVaŠ                                               SR a Metodickým pokynom, ktorý upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  - skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (miesto narodenia, adresa, telefonicky                  a e-mailový kontakt),

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom v prípade neplnoletých žiakov alebo plnoletým žiakom s jednotným dátumom 06.09.2021, ktoré   následne triedni učitelia odovzdajú v školskej jedálni.

                    

      Žiaci  5. ročníka odchádzajú z budovy 10:00 hod.,

                4. ročníka odchádzajú z budovy 10:15 hod.,

                3. ročníka odchádzajú z budovy 10:30 hod.,

                2. ročníka odchádzajú z budovy 10:45 hod..

                  Druhý deň školského roka 2021/2022 piatok 03.09.2021 sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia, prípadne plnoletí žiaci vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

     • Brány Gymnázia Mikuláša Kováča opúšťa 66 absolventov

      27. 5. 2021

      14. mája 2021 mali na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V slávnostnej atmosfére si vysvedčenia po úspešnom absolvovaní piateho ročníka experimentálneho overovania slovensko – čínskeho štúdia prevzalo 28 študentov. Sú to priekopníci slovensko – čínskeho gymnaziálneho štúdia, ktorí s odvahou a nasadením absolvovali náročné experimentálne štúdium, počas ktorého preukázali svoje kvality aj na medzinárodných fórach (Čínske mosty, účasť na konferenciách,...)

           Slávnostnej udalosti sa pri dodržaní platných protipandemických opatrení zúčastnili aj zástupcovia gestora tohto štúdia – riaditelia Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  - Ing. Ľuboslav Štora a prof. Han Zhingang. Cez telemost sa absolventom prihovorili z Číny aj bývalý riaditeľ KI pri STU prof. Li Qinfeng a bývalý vedúci metodik výučby čínskeho jazyka na GMK doc. Wang Yeqi, PhD.

          Absolventom tohto štúdia sa otvárajú nebývalé perspektívy na trhu práce a uplatnenia sa v multikultúrnom celosvetovom kontexte. S týmto poznaním a uvedomením si tejto pridanej hodnoty štúdia na GMK sa mladí maturanti poďakovali všetkým zainteresovaným inštitúciám, pedagógom a lektorom za to, že ich „zdvihli  dosť vysoko, aby dovideli ponad Čínsky múr.“

      O týždeň – 21. mája 2021 si vysvedčenia  v slávnostnej atmosfére prevzali aj absolventi slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia. Po piatich rokoch „sa nám zrazu nechce odísť“, konštatovala takmer štyridsiatka študentov V.A a V.B triedy. Spomienky na študentské šibalstvá, ale aj na ročné dištančné vzdelávanie... Debata s učiteľmi a lektormi, v ktorej sa miešala slovenčina so španielčinou nás presvedčila, že títo študenti sú naozaj „bilingválni“. Dvoch z nich ešte čaká ústna maturitná skúška z anglického jazyka, ostatní sa budú pripravovať na prijímacie skúšky na vysoké školy. Tak džíme palce!

     • KRAJŠIA ŠKOLA

      26. 5. 2021

      Súťaž „Krajšia škola“bola na našej škole vyhlásená v apríli toto roka. Témou súťaže bolo záhradno-architektonické riešenie areálu školy, teda podľa geometrického plánu pozemku a budov školy urobiť záhradnoarchitektonický návrh revitalizácie a estetizácie prostredia – živé ploty, trávniky, ..... so zakomponovaním povinnej výsadby 40 kusov tuje, s návrhom kvetinových záhonov, lavičiek a oddychových zón ap. Projekt mohol byť predložený elektronicky ( s využitím grafických programov a vizualizácií) alebo v printovej podobe.

           Víťazný projekt, výtvor Veroniky Michalíkovej z III.C, naozaj stojí za to. Veď posúďte sami. Uverejňujeme ho so súhlasom autorky, ktorej ďakujeme za naozaj profesionálny a veľmi inšpiratívny projekt.

     • Výsadba stromov na pozemku našej školy

      24. 5. 2021

      Na začiatku mája sme vysadili na pozemku Gymnázia Mikuláša Kováča nové stromčeky. Do výsadby sa zapojili aj žiaci – piataci, ktorí boli v tom čase v škole. Celkovo sme vysadili 40 tují západných a 4 jablone. Títo zelení krásavci teraz skrášľujú okolie našej školy a my sa tak môžeme tešiť, že vďaka tejto aktivite sme mohli aj svojou troškou prispieť k boju s klimatickou zmenou.

     • Športový talent Gymnázia Mikuláša Kováča

      21. 4. 2021

      Naša žiačka Evka Hanicová z 2.A bola v nedeľu večer hosťom televíznej relácie TV JOJ Tipos Talent týždňa, ktorú uvádza Ľubo Višňovský a Danka Barteková. Účasť v tejto relácii bola jedným z mnohých významných míľnikov v ceste za úspechmi v športe a prezentovaní Evkinho neoceniteľného talentu. Každý, kto Evku pozná vie, že si takéto ocenenie zaslúži, pretože napriek nespochybniteľným schopnostiam a zručnostiam, je to skromný, pracovitý a cieľavedomý mladý človek. Okrem skvelých úspechov na svahoch je aj veľmi šikovnou  a vzornou študentkou. Sme veľmi hrdí na to, že Evka navštevuje práve naše Gymnázium M. Kováča. Škola Evku aktívne podporuje v jej rozvíjajúcej sa kariére. Veríme, že nás jedného dňa bude reprezentovať aj na olympiáde, ktorá je jej veľkým snom.

      Držíme palce v ďalších úspechoch!  
      Záznam televíznej relácie.

     • 2% z daní

      12. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane /tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy/ spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov/ môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

      Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
      - finančne sme prispeli na didaktickú techniku,
      - prispeli sme na nákup učebných pomôcok,

      - kamerový systém
      - prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

      V našej viac ako viacročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

      Na škole je potrebné:
      * zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
      * vymaľovať triedy, chodby,
      * zrenovovať oplotenie areálu školy

      Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

      Kontakty: milada.zabkova@gmk-bb.sk

      Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!


      OZ EDUKA pri Gymnáziu
      Údaje:
      IČO: 37955136

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Mládežnícka 4282/51, 974 04 Banská Bystrica

     • Milí maturanti!

      10. 3. 2021

      Rozhodnutím OÚ v B. Bystrici bol schválený termín ÚFIČ MS v roku 2021 v termínoch:

      Končiace ročníky: V.A,B,C - 10. - 14. mája 2021.
      Štvrté ročníky: IV.A,B,C - 14. - 17. júna 2021.

      Na určenie termínu PFIČ čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ SR - predpokladá sa termín: od 12. apríla 2021.

      Termín EČ MS bol ministerstvom zrušený.
      Koordinátorka MS - PaedDr. Lenka Majerová

     • Aktuálne informácie pre uchádzačov

      2. 3. 2021

      Aktuálne pre uchádzačov, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov a triednych učiteľov na základných školách

      Termín na doručenie prihlášok na štúdium na Gymnázium M. Kováča:

      16. apríl 2021

      (Spravidla ich hromadne odosielajú základné školy, ale je možné riešiť doručenie aj individuálne.)

      Prihlášky môžu podať zákonní zástupcovia žiakov 8. a 9. ročníka.
      Na jeden konkrétny študijný odbor je možné podať iba jednu prihlášku.
      Na Gymnáziu Mikuláša Kováča máme otvorené dva študijné odbory – slovensko-španielske štúdium a slovensko – čínske štúdium, k nám  je teda možné podať si

      dve prihlášky.

      Presný postup nájdete na našej webovej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

      5. 2. 2021

      50% zľava pre našich študentov

      Cervantesov Inštitút a ministerstvo školstva podpísali jedinečnú dohodu,ktorá zabezpečuje 50% zľavu pre študentov španielskych bilingválnych sekcií pri prihlásení sa na DELE v májovom termíne pre všetky jazykové úrovne.

      Skúšky DELE majú celosvetovú platnosť. Využite túto príležitosť.
      Kontakt:katarina.svihlikova@gmk-bb.sk

     • Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

      29. 1. 2021

      Dôležité upozornenie pre uchádzačov o štúdium, ich zákonných zástupcov, výchovných a kariérnych poradcov na základných školách, triednych učiteľov na základných školách

      Pozor, zmena 28.1.2021:
      Dovoľujeme si vás upozorniť, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2021 sa zmenili podmienky  prijímacieho konania na stredné školy. Aktualizovaný presný postup nájdete na našej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • Ponuka od štátnej vedeckej knižnice

      26. 1. 2021

      Čínske centrum Window of Shanghai sa rozhodlo prísť s ponukou pre Vašich študentov čínskej sekcie gymnázia. Radi by sme im ponúkli konzultácie, alebo tematické hodiny, ktoré by sme pripravili podľa konkrétnych požiadaviek a záujmov študentov. Môže ísť napríklad o prezentácie či konzultácie k rôznym témam z čínskych reálií (dejiny, filozofia, kultúra...), buď na základe návrhu Vás, vyučujúcich, alebo priamo po dohode so študentmi, čo by mohlo rozšíriť ich znalosti a obzory vo sfére ich študijného odboru a prehĺbiť ich záujem o prípadné ďalšie štúdium v odbore. Zároveň im môžeme odporučiť literatúru, ktorú máme v databáze.

              Aj keď momentálne podmienky ešte nedovoľujú uskutočnenie konzultácií - knižnica v týchto dňoch neposkytuje služby verejnosti - hneď ako to bude možné, môžeme sa dohodnúť podľa situácie na online alebo aj živej forme realizácie, v malých skupinách študentov (v súlade s opatreniami o odstupoch vieme v našej študovni rozmiestniť maximálne 6 študentov).  

              Pokiaľ by ste mali záujem o túto našu ponuku, budeme radi ak to budete zdieľať medzi Vašimi študentmi, aby si mohli premyslieť, o čo by mohli mať záujem. Neváhajte ma kontaktovať, dočasne na tejto mailovej adrese, resp. na cinskecentrum@svkbb.eu.  

     • Oznam riaditeľky školy

      11. 10. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica týmto oznamuje, že od pondelka 12.10.2020 prechádza Gymnázium Mikuláša Kováča na základe rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 11.10.2020 na dištančné vzdelávanie. 

      O podmienkach on-line vzdelávania budú žiaci a zákonní zástupcovia žiakov školy informovaní prostredníctvom Edupage. 

     • TOTO NESMIETE ZMEŠKAŤ

      5. 10. 2020

      Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“.


      Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.

      Ceny sú atraktívne:

      1. miesto: PS4 Playstation
      2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
      3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.

      Termín uzávierky je 17. novembra 2020.

      Videá môžete posielať elektronicky na adresu - peter.malec@vlada.gov.sk

      Informácie nájdete aj na našej stránke - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/toto-nesmiete-zmeskat/

     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      18. 9. 2020

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

     • Covid 19 v Španielsku očami lektorov

      4. 9. 2020

      Keď sa potvrdil vírus v Španielsku, zdalo sa, že narastajúci počet mŕtvych sa už nikdy nezastaví. Covid 19 zasiahol najmä  starších ľudí, ktorí sa báli o svoj život. Trvalo tri mesiace, kým sa život ako-tak vrátil do normálu.

      Myslím si, že všetci verili, že situácia sa od júna otočí a štát pristúpi k opatreniam, ako obnoviť ekonomiku štátu. Hlavným zdrojom príjmov v Španielsku je turizmus a ten bol hlavný dôvod na  záchranu existencie štátu. Otvorili sa hranice, obnovil sa turistický ruch na pobreží a na plážach. Na jednej strane išlo o záchranu ekonomiky, na druhej strane sa zahrávali s ľudskými životmi a hrozila nová vlna nakazených. 

      A tak sa aj stalo, teraz však skupinu nakazených netvorili ľudia vyššieho veku, ale mladí ľudia. Dôvodom boli preplnené diskotéky či súkromné večierky. Situácia je však odlišná, počet nakazených sa síce zvýšil úmerne s počtom vykonaných testov, vážne ohrozenie života či zdravotníckeho systému  však nehrozí. Jednotky intenzívnej starostlivosti nie sú preplnené a počet mŕtvych je nižší.

      Strach v krajine však pretrváva a obnovili sa niektoré opatrenia. Zakázali sa akcie s vyšším počtom ľudí a bary či diskotéky sú otvorené len do polnoci. Je možné, že takéto opatrenia budú platiť do chvíle, kým sa nevyvinie protilátka na Covid 19.

      V Španielsku všetci nosia rúška či iný spôsob ochrany, vždy a všade, hoci by bol jeden človek na ulici v nejakej malej dedine, rúško mať musí. Na plážach boli ľudia platení za to, aby kontrolovali rozostupy medzi ľuďmi a rúška. Ľudia si kreslili okolo uterákov zónu rozostupu 2m, pokiaľ boli vo vlastnej zóne, rúška nosiť nemuseli, akonáhle však vstali z deky a išli sa prejsť po pláži, rúško si už nasadiť museli. Návštevníci si mohli zakúpiť pásku a tyče a ohraničiť si vlastný priestor. Každý región mal však predpisy pod vlastnou samosprávou.

      V kaviarňach a baroch sedeli ľudia s ochranou tváre, všetci sa vírusu boja, sú obozretnejší a opatrnejší, neberú situáciu naľahko, ako to bolo na začiatku. Nakazení sú v tejto chvíli hlavne mladí ľudia, preto počet nakazených síce narastá, ale počet mŕtvych klesá.

      Ľudia majú stále obavy, no chcú, aby život pokračoval ako predtým. Preto sa znovu otvorili školy, počet žiakov sa znížil, nosenie rúšok je povinné, vytvorili sa dve skupiny žiakov. Napríklad pondelky a utorky je prvá skupina fyzicky v škole, zatiaľ čo druhá má vyučovanie online a od stredy sa vymenia. Eliminuje sa tak stretávanie osôb a znižuje sa riziko nakazenia.

      Všetci veríme, že sa toto obdobie rýchlo a v zdraví skončí!

      Alfonso José García Alonso

      Carlos Serrano Fernandez

       

     • Z Agregaduríe sme dostali tento oznam pre milovníkov filmov:

      3. 9. 2020

      Tenemos a bien informar de que, tras el enorme éxito que tuvo el proyecto “Clásicos contigo 1973-1997” en el mes de julio, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), junto con el Instituto Cervantes y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España así como con la productora de Cine VideoMercury, ofrecerán en septiembre el ciclo de cine online “Contemporáneos”.

      Cada viernes publicaremos el enlace al canal Vimeo que estará activo 48 horas (desde viernes 20.00 h hasta domingo 20.00 h) para ver las películas programadas durante el fin de semana.

      Habrá asimismo presentaciones de las películas a cargo de expertos, quese podrán ver a partir de los miércoles a las 10h, hora española.

      Síganos en Facebook:

      Perfil Spanielske velvyslanectvo: https://www.facebook.com/spanielske.velvyslanectvo.9

      Página Embajada de España en Eslovaquia:

      https://www.facebook.com/Embajada-de-España-en-Eslovaquia-1013403205341617/?eid=ARAx3_9JFiatm1w8jIQWtdDUXEGXJeSML4aOpXMQRetNreux0_a-sU68IUjFjwTec5JLfQdiRPJDDXQH

      Calendario de proyecciones:

      -        4 de septiembre: La mano invisible (David Macián, 2017)

      -        11 de septiembre: El mar nos mira de lejos (Manuel Muñoz Rivas, 2017)

      -        18 de septiembre: Los demás días (Carlos Agulló, 2017)

      -        25 de septiembre: La reconquista (Jonás Trueba, 2016)

        *Proyecciones con acceso restringido, disponibles durante 48 h, a partir de las 20 h [GMT+2].

       

      Traducción no oficial:

      Chceli by sme vás informovať, že po obrovskom júlovom úspechu projektu „Clásicos with you 1973-1997“ Španielska agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (AECID) spolu s Cervantesovým  Inštitútom a Umeleckou akadémiou, ako aj produkčnou spoločnosťou Cine VideoMercury ponúknu v septembri online sériu filmov „Contemporáneos“.

      Každý piatok zverejníme odkaz na kanály Vimeo, ktorý bude aktívny 48 hodín (od piatku 20:00 do nedele 20:00), aby sme si mohli pozrieť filmy naplánované na víkend.

      Nebudú chýbať ani prezentácie filmov od odborníkov, ktoré je možné vidieť od stredy o 10:00 španielskeho času. 

      Sledujte nás na Facebooku:

      Profil Spanielske velvyslanectvo: https://www.facebook.com/spanielske.velvyslanectvo.9

      web stránka Embajada de España en Eslovaquia:

      https://www.facebook.com/Embajada-de-España-en-Eslovaquia-1013403205341617/?eid=ARAx3_9JFiatm1w8jIQWtdDUXEGXJeSML4aOpXMQRetNreux0_a-sU68IUjFjwTec5JLfQdiRPJDDXQH

      Kalendár premietania:

      -        4 . septembra: La mano invisible (David Macián, 2017)

      -        11. septembra: El mar nos mira de lejos (Manuel Muñoz Rivas, 2017)

      -        18 septembra: Los demás días (Carlos Agulló, 2017)

      -        25 septembra: La reconquista (Jonás Trueba, 2016)

        *Premietanie je obmedzené, prístupné 48 hodín od  20.00 hod [GMT+2].

     • PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV 2.-5. ROČNÍKA

      31. 8. 2020

      Vážení zákonní zástupcovia,

      v mesiaci september prebiehajú pre Vás už známe prolongácie preukazov ISIC. V tomto školskom roku musíme dodržiavať bezpečnostné a hygienické pokyny vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu budú všetky činnosti spojené s prolongáciou prebiehať v súčinnosti s triednymi učiteľmi.

      Čo je potrebné?

      1. Zakúpiť si novú známku na šk. rok 2020/2021. Zakúpenie známok, ktoré sa následne prilepia na ISIC kartu bude možné prostredníctvom platby na účet priamo spoločnosti CKM. Všetky údaje k platbe nájdete v priloženom letáku.

      2. Okrem známok je dôležité, aby si každý žiak predĺžil platnosť ISIC preukazu (kvôli doprave). Prvým krokom je zaslanie SMS správy v hodnote 3 € na číslo 8848 v tvare TC medzera PRIEZVISKO (ktoré je uvedené na kartičke). Všetky údaje nájdete v priloženom letáku.

      Druhým krokom je priloženie ISIC preukazu ku školskému terminálu. Niektorí žiaci tak urobili ešte v júni. Tí už aktivovať čip nepotrebujú. Ostatní žiaci odovzdajú ISIC kartu svojím triednym učiteľom a tí zabezpečia prolongáciu všetkých kariet a obratom kartičku žiakom vrátia. Žiaci nebudú chodiť k zodpovednej osobe za ISIC karty (Mgr. Alžbeta Sedláková) samostatne, aby sme sa vyhli zhromažďovaniu veľkej skupiny osôb v malých priestoroch.

      Ďakujeme Vám vopred za súčinnosť a trpezlivosť!

      Plagát pre rodičov

       

      Gymnázium Mikuláša Kováča.

     • Poďakovanie

      7. 7. 2020

      V ostatných štyroch rokoch prebieha na našej škole experimentálne overovanie slovensko-čínskeho bilingválneho štúdia. Aj preto sú kultúrne, jazykové a vôbec spoločenské vzťahy s čínskou stranou veľmi intenzívne a priateľské.

      V uplynulých niekoľkých mesiacoch Čína a Slovensko spolu prežívali najťažšie obdobie. Nám sa podarilo prekonať toto ťažké obdobie aj vďaka priateľom, priaznivcom a sponzorom. K najvýznamnejším bezosporu patrí spoločnosť Clinipharma, s.r.o., reprezentovaná Ing. Radovanom Hrušom, ktorá sídli na Viklefovej mulici1795/10 v Prahe, v Českej republike. Práve táto spoločnosť, ktorá rozvíja priateľstvo a obchodnú spoluprácu s Čínou, veľmi oceňuje prácu našich učiteľov a žiakov pri výučbe čínskeho jazyka a histórie.

      Spoločnosť Clinipharma, s.r.o. patrí k významným priaznivcom a sponzorom našej prestížnej školy. Dôkazom tejto priazne je aj dar – 400 kusov  respirátorov typu KN95 – pre našich žiakov a pedagogický zbor, ktoré nám odovzdal pán ing. Hruša 30. júna 2020.

      Vyslovujeme preto úprimné poďakovanie za tento humánny čin, ktorý nás výrazne posilňuje  v boji proti vírusu Covid19.

       

      在近四年来,我校创立的中斯双语实验教学项目开展一直很顺利,在语言教学、文化交流和社会活动等方面,我校和中国的合作也越来越密切。

      近几个月来,由于新冠疫情的影响,中国和斯洛伐克都经历了艰难的时光。由于我校友好的合作伙伴们、坚定的支持者和热心的赞助商们的帮助,我校最终度过了这次难关。其中要特别感谢由Ing.RadovanHruša经理代表的Clinipharma 有限公司(地址:捷克共和国布拉格的1795 / 10 Viklefova 街),该公司是一所与中国业务合作密切的公司,非常支持我校中斯双语实验教学项目,且十分赞赏我校汉语语言和中国历史文化的教学。

      Clinipharma有限公司是我校主要赞助者之一,Hruša经理在2020年6月30日向我校学生和教学人员赠送了400个KN95型口罩,我校在此表达真挚的感谢。

      在此,向帮助过我校的人们表示诚挚的感谢,是你们增强了我们对抗Covid19病毒的能力。

     • Boj proti koronavírusu naše priateľstvo utužil

      7. 7. 2020

      V ostatných štyroch rokoch prebieha na našej škole experimentálne overovanie slovensko-čínskeho bilingválneho štúdia. Aj preto sú kultúrne, jazykové a vôbec spoločenské vzťahy s čínskou stranou veľmi intenzívne a priateľské.

      V uplynulých niekoľkých mesiacoch Čína a Slovensko spolu prežívali najťažšie obdobie. Nový koronavírus spôsobil, že krajiny celého sveta musia teraz čeliť výzvam, ktoré tu predtým neboli. Naši čínski priatelia zo strednej školy v Zhengdingu nám v tomto kľúčovom okamihu boja proti epidémii darovali 800 zdravotných rúšok. A tak sme si dnes 30.6.2020 prevzali nielen vysvedčenia za uplynulý školský rok, ale z rúk pani riaditeľky Dr. Alenky Paulovej aj darček v podobe ochranných rúšok.

      Aj keď je situácia ohľadom epidémie oveľa lepšia ako predtým, veľmi si toto gesto vážime. Je výrazom ľudskosti, solidarity a priateľstva a hlavne o tom to celé je.

      Žiaci GMK

       

      新冠肺炎疫情让我们的友谊更进一步

      我校创立的中斯双语班实验教学项目已经四年了。近四年来,在语言教学、文化交流、社会活动等方面,我校和中国的合作越来越密切,与此同时,中斯双方学校的关系也越来越好。

      过去几个月里,新冠肺炎使全世界各国都面临着前所未有的挑战,中国和斯洛伐克也度过了一段艰难的时光,在疫情期间,河北正定中学的朋友们给我校赠送了800个口罩,这使我们十分感动。在6月30号上午,米库拉什·科瓦奇中学校长PaedDr. Alena Paulova 将2019/2020学年的成绩单和赠送的口罩一并发给了学生们。

      虽然新冠肺炎疫情的情况有所好转,但是疫情还远未结束,我们非常感谢正定中学的帮助。两校的友好合作也是中斯两国人民之间友好关系的象征。

      米库拉什·科瓦奇中学的学生们

     • Vyučovanie 22.6. - 30.6.2020

      19. 6. 2020

      Milí kolegovia, milí žiaci.
      „Vyučovanie počas mimoriadnej situácie“ v dňoch 22.6.-26.6.2020 bude prebiehať nasledovne:
      Žiaci sú rozdelení do troch skupín:

      1. „Španieli“ = žiaci všetkých štyroch ročníkov slov.-špan. štúdia
      2. „Číňania 1“ = žiaci 1. a 2. ročníka slov.-čínskeho štúdia
      3. „Číňania 2“= žiaci 3. a 4. ročníka slov.-čínskeho štúdia

      UČÍME 5 HODÍN DENNE; ŽIACI MAJÚ MOŽNOSŤ SA STRAVOVAŤ V ŠJ.
      Podrobné info  - viď v správe na Edupage.

     • Oznam riaditeľky školy

      15. 6. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica po prerokovaní v Pedagogickej rade Gymnázia Mikuláša Kováča

      oznamuje,

      že druhé kolo prijímacieho konania 2020 na nenaplnený počet miest sa na GMK neuskutoční.

     • Vyzdvihnutie si vecí

      2. 5. 2020

      Milí žiaci,
      oznamujeme Vám, že  v prípade potreby vyzdvihnutia si učebníc alebo iných osobných vecí, ktoré v mimoriadnej situácii ostali v škole a potrebujete si ich prevziať, môžete tak urobiť utorok a štvrtok od 9.00 hod do 12.30 hod v nasledovných termínoch:

      Utorok (5.5.2020): žiaci tried I.A, I.B, I.C

      Štvrtok (7.5.2020): žiaci tried II.A, II.B, II.C

      Utorok (12.5.2020): žiaci tried III.A, III.B, III.C

      Štvrtok (14.5.2020): žiaci tried IV.A, IV. B, IV.C, V.A

      Pred príchodom do školy vás žiadame aspoň deň vopred sa nahlásiť telefonicky na sekretariát na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnúť si presný čas návštevy školy z dôvodu nestretnutia sa veľkého počtu osôb v priestoroch školy. Do školy je nariadení vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných usmernení vlády SR počas mimoriadnej situácie vzniknutej pre riziko šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme o dodržanie daných pokynov.

     • Klasifikácia predmetov

      17. 4. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že v 2. polroku školského  roku  2019/2020 budú všetky predmety klasifikované.

     • Prijímacie skúšky - zber e-mailových adries

      15. 4. 2020

      Milí uchádzači o štúdium na GMK, vážení zákonní zástupcovia našich budúcich žiakov, v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

      Údaj posielajte v tvare:

      1. meno žiaka/uchádzača,
      2. meno zákonného zástupcu
      3. e-mailová adresa zákonného zástupcu

      na adresu: prijimacky@gmk-bb.sk

     • Piataci - prihlášky na VŠ

      3. 4. 2020

      Milí piataci, ak ste si nestihli dať potvrdiť prihlášky na vysokú školu u triednej pani profesorky Mgr. Švihlíkovej, sekretariát bude otvorený každý štvrtok od 10.00 hod do 12.00 hod. V uvedenom čase potvrdím iba prihlášky tých študentov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásia na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnú si presný čas návštevy školy. Je to potrebné aj z dôvodu prípravy podkladov pre potvrdenie vašej prihlášky – porovnanie známok. Zavolajte a dohodnite si čas, aby ste zbytočne potom nečakali a hlavne, aby vás veľa neprišlo naraz. Do školy je tiež nariadený vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných nariadení vlády SR. Prosím o dodržanie daných pokynov.

      S pozdravom,

      Ing. Mastišová

      (sekretariát 0911 956 328)

     • VÝSTAVA VYSOKÝCH ŠKÔL KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

      5. 2. 2020

      4. 2. 2020 sa vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili výstavy vysokých škôl Kam na vysokú školu organizovanej Národným kariérnym centrom v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Mali možnosť informovať sa o štúdiu na slovenských či českých vysokých školách v informačných stánkoch. Vysoké školy si pre žiakov stredných škôl pripravili rôzne propagačné materiály a prezentácie. Na výstave sa naši žiaci mohli informovať, napríklad o Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Palackého v Brne, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite vo Zvolene, Technickej univerzite v Košiciach či University of New York v Prahe.

      Okrem samotnej výstavy sa naši žiaci aktívne zapojili do dvoch prebiehajúcich workshopov. Prvý workshop pod vedením Zuzany Záhradníkovej zo spoločnosti Career Spring bol zameraný na sebapoznanie a správny výber vysokej školy. Druhý workshop spoločnosti LEAF bol zameraný na osobný rozvoj, ekonomické a projektové zručnosti.

      Národné kariérne centrum vydáva aj časopis Kam po strednej školy, kde si žiaci a učitelia stredných škôl môžu prečítať aktuálne informácie o vysokých školách a univerzitách. V elektronickej podobe je časopis dostupný na priloženom linku.

      LINK: http://online.anyflip.com/wotj/cbpm/mobile/index.html

     • Ako si vybrať vysokú školu - workshop

      30. 1. 2020

      Dňa 29.1. sa na našej škole konal workshop pre študentov 3. a 4. ročníka na tému Ako si vybrať vysoké školy a čo robiť v budúcnosti ako súčasť projektu Mladá Bystrica organizovaný Radou študentov mesta Banská Bystrica. Žiaci mali počas prednášky vedenej Adreou Dolinskou, predsedníčkou Rady mládeže Banská Bystrica, možnosť získať predstavu o tom, ktorým študijným smerom by sa chceli uberať. Druhá časť workshopu bola veľmi príjemná diskusia s predsedom Adamom Hančákom a členkami Natáliou Zikmundovou a Nikolou Horvathovou z Rady študentov mesta Banská Bystrica, počas ktorej sa študenti mohli dozvedieť viac o aktivite Rady študentov a tak získať inšpiráciu na vykonávanie mimoškolských aktivít.

     • Deň otvorených dverí na GMK

      30. 1. 2020

      29. 1. 2020 sme pre verejnosť otvorili dvere na našom gymnáziu. Kto chcel a mal záujem vidieť naživo vyučovací proces na bilingválnom slovensko-čínsko-španielskom gymnáziu, bol vítaným a očakávaným hosťom.

      Pre návštevníkov sme si pripravili bohatý program. Na prízemí v zasadacej miestnosti prezentovala našu školu zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová, informovala o dôležitých skutočnostiach – o školskom vzdelávacom programe, mimovyučovacích aktivitách, o dianí na škole, aktivitách žiackej školskej rady, priebehu vyučovania v čínskej i španielskej sekcii a o možnostiach ubytovania žiakov na internátoch. Každý návštevník mal možnosť nahliadnuť priamo do vyučovacieho procesu.

      Naši žiaci-sprievodcovia povodili záujemcov po jednotlivých triedach, kde mohli naživo vidieť priebeh vyučovacej hodiny v španielčine, v čínštine, v angličtine, ale aj v slovenčine vyučované gymnaziálne predmety. Na jednej z chodieb si žiaci a učitelia čínskeho jazyka pripravili aj „čínsky stánok“, kde návštevníkom prezentovali slovensko-čínske štúdium na našej škole. Návštevníci mohli ochutnať tradičný čínsky čaj, vypočuť si tradičný čínsky hudobný nástroj a zahrať si zábavnú logickú hru Madžong.

      Nádejných záujemcov o slovensko-španielske štúdium zaujali učitelia španielskeho jazyka svojou interaktívnou a zážitkovou formou vyučovania, schopnosti žiakov rozprávať už v nižších ročníkoch plynulo po španielsky. Biológia, fyzika či matematika vyučovaná v španielčine bola určite pre návštevníkom výrazným lákadlom.

      Po vyučovaní sa mohli záujemcovia o štúdium otestovať formou autoevaluačných  prijímacích  testov, to znamená, že  mali k dispozícii aj správne odpovede a mohli sa ihneď okontrolovať.  Môžeme sa hrdo pochváliť, že DOD na našom gymnáziu dopadol nad očakávania a že záujem bol skutočne veľký.

     • OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

      20. 1. 2020

      Dňa 3.12 si žiaci bilingválnej sekcie zmerali sily v olympiáde zo španielskeho jazyka v kategórii D - úroveň C1. Tento v poradí už 30. ročník olympiády zo španielskeho jazyka bol mimoriadne silný. Všetci 20 účastníci sa prebojovali cez písomnú časť a postúpili tak do ďalšej fázy súťaže - ústna časť. Výsledky boli naozaj veľmi tesné. Na 3. mieste sa umiestnil Šimon Tóth zo 4.A na 2. mieste Lucia Babicová zo 4.A a víťazskou sa stala Alexandra Žifčáková z 5.A. Výhercom srdečne gratulujeme. Prvé dve miesta postupujú na krajské kolo, kde budú našu školu reprezentovať. Držíme im palce. Ostatným účasníkom ďakujeme a tešíme sa zo skvelej úrovni, ktorú v tomto ročníku olympiády žiaci preukázali!

     • Silná ruka

      22. 11. 2019

      Piatok 15.11.2019 bude pre našu školu úspešným dňom vďaka študentovi tretieho ročníka Matejovi Huskovi. Matej sa zúčastnil regionálnej súťaže s názvom Silná ruka a na našu veľkú radosť nenašiel v konkurencii študentov Banskobystrickeho a Žilinského kraja premožiteľa a túto súťaž vyhral. Okrem medaile a prvenstva si vybojoval aj postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, kde nás bude reprezentovať. Matejovi želáme veľa úspechov a ďakujem za úspešnú reprezentáciu Gymnázia Mikuláša Kováča v celoslovenskom meradle.

     • Kurz ochrany života a zdravia

      22. 11. 2019

      Dňa 16.10.2019 sa už tradične zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka na Kurze ochrany života a zdravia. Tento rok sme opäť zmenili lokalitu a zavítali sme do Sásovskej doliny neďaleko Banskej Bystrice. Po preverení vedomostí z orientácie v teréne, CO, zdravotnej prípravy a pod. sme tento deň využili aj na rozvoj environmentálneho myslenia žiakov a vyzbierali odpadky v danej lokalite. Pekný deň sme zakončili opekačkou, pri ktorej žiaci využili teoretické vedomosti o príprave ohniska a založení ohňa v praxi. Navyše nám v tento deň celkom vyšlo aj počasie a tak ho hodnotíme veľmi pozitívne.

     • Horehronské hry

      22. 11. 2019

      Dňa 2.10.2019 sa konali na štadióne SNP v Banskej Bystrici tradičné Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok. Hry boli tento rok výnimočné tým, že to bolo pravdepodobne posledné športové podujatie na pôvodnom štadióne, nakoľko by v najbližšom období mal prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. S potešením môžeme konštatovať, že sa hier zúčastnili aj naši žiaci a v konkurencii žiakov z celého kraja sa vôbec nestratili. Najvýraznejší úspech dosiahol žiak 1. B triedy Štefan Godžák, ktorý v behu na 300m získal bronzovú medailu. Rovnaká medaila len o pár desatín ušla aj nášmu ďalšiemu zástupcovi Tomášovi Kapustovi z 2.B triedy, ktorý sa umiestnil v behu na 60m štvrtý. Finálovou účasťou nás potešila aj Andrea Jančová vo vrhu guľou. Avšak uznanie a pochvala patrí aj ostatným žiakom našej školy, ktorí sa nezľakli konkurencie a úspešne reprezentovali seba a aj našu školu.

     • Viktória Macková zo IV.C píše:

      15. 11. 2019

      Na prelome októbra a novembra 2019 som sa zúčastnila dvanásteho kola Celosvetovej súťaže v čínskom jazyku v kategórii stredné školy. Do tejto súťaže som sa dostala pomocou prekonania školského a celoštátneho kola, ktoré sa odohralo v českom Olomouci.

      Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo v provincii Henan, konkrétne v meste Zhengzhou, ktoré je známe shaolinským umením a taktiež jeho výcvikom. Do finále sa úspešne prebojovalo 120 študentov zo 105 krajín sveta. Spoločne sme si porovnali sily v troj častiach, z ktorých súťaž pozostávala. Bola to ústna časť, v ktorej našou úlohou bolo predniesť slávnostný príhovor na tému „Spojme ruky s Čínou, budujme sen budúcnosti.“ Písomná časť pozostávala zo zmesi otázok ohľadom čínskeho životného štýlu, histórie, umenia, geografie a podobne. Posledná časť, talentová, ukázala rôzne schopnosti súťažiacich, či už v speve, tanci či recitácii. Plný počet bodov, ktoré sme mohli dosiahnuť bol rovných sto, ja som obdržala 87,5.

      Okrem súťaženia a prípravy som aj cestovala, v spoločnosti ostatných súťažiacich a turistických sprievodcov, ktorý nám ukázali prekrásne miesta mesta Zhengzhou. Mali sme šancu vidieť predstavenie desaťtisícok študentov predvádzajúcich shaolinské kungfu, dokonca sa aj priučiť základným krokom. Navštívili sme mnoho vysokých a stredných škôl, významných budov aj historických pamiatok. Počas celého pobytu sme sa zároveň aj vzdelávali, dozvedeli sme sa nové informácie o kaligrafii, znakoch i poézii. Precestovala som aj mestá Luoyang a Peking a opäť pochopila niečo nové o viac než tisícročnej histórii Číny.

      Konanie celej súťaže bolo dva týždne a päť dní počas ktorých som mala šancu spoznať ľudí z rôznych kútov zeme a naučiť sa mnoho o rozličných zvykoch a tradíciách daných krajín. Rozhodne to bola skvelá skúsenosť, ktorá mi určite pomôže aj v budúcom štúdiu čínskeho jazyka.

      Viktórii gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy vo svete. Taktiež veľká vďaka patrí p. prof. Wangovi, ktorý Viktóriu na súťaž prihlásil, pripravoval aj sprevádzal.

     • 9. ročník podujatia „STREDOŠKOLÁK“ vo Zvolene

      13. 11. 2019

      12. novembra 2019 sme sa zúčastnili burzy stredných škôl vo Zvolene, organizovanej CPPPaP Zvolen. Našim cieľom bolo spropagovať naše gymnázium pre žiakov základných škôl z okolia Banskej Bystrice a Zvolena, taktiež predstaviť sa aj ich vyučujúcim či rodičom. Náš cieľ sme určite splnili. Gymnázium Mikuláša Kováča zodpovedne reprezentovali Laura Čačková (trieda III. B) a Nina Almášiová (trieda III. B) za španielsku sekciu a Samuel Šiška (II. C) a Matúš Olajec (IV. C) za čínsku sekciu. Našich žiakov a žiačky sprevádzali aj dve vyučujúce – Mgr. Katarína Švihlíková a Mgr. Alžbeta Sedláková.
      Ďakujem žiačkam a žiakom za účasť a tešíme sa na ďalšie burzy stredných škôl.
      Mgr. Alžbeta Sedláková

     • „Jozef Gregor Tajovský“ na Gymnáziu Mikuláša Kováča

      7. 11. 2019

      V piatok 25. 10. sme sa v rámci Svetového dňa školských knižníc rozhodli zorganizovať netradičné vyučovanie pre všetky triedy žiakov druhého ročníka. Téma dňa znela: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Hlavným organizátorom a iniciátorom školskej akcie bol náš učiteľ slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marcel Bakoš. Do plánovania a vypomáhania s podujatím sa zapojili aj ďalšie dve vyučujúce slovenského jazyka – zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová a Mgr. Alžbeta Sedláková.

      Žiaci druhých ročníkov tak mohli osláviť jubileum vedúcej osobnosti druhej vlny slovenského realizmu, prozaika at dramatika, ale najmä rodáka z okolia Banskej Bystrice.

      Do Tajova sa žiaci 2. B pod dozorom Mgr. M. Bakoša dostali autobusom za pár minút. Najprv zavítali na miestny cintorín a položili ďakovnú kyticu kvetov na hrob Jozefa Gregora Tajovského. Uctili si aj pamiatku ďalšieho veľkého rodáka z Tajova, kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša.

      V druhej časti exkurzie sa žiaci presunuli do rodného domu J. G. Tajovského, ktorý je dnes spoločným múzeom dvoch najvýznamnejších osobností obce. Tvoria ho štyri dnes už upravené miestnosti. Sprievodkyňa pozornosť žiakov obrátila v prvom rade na Jozefa Murgaša. Bol kňazom, ktorý po určitom čase dostal pozvánku odcestovať do Spojených štátov a duchovne vypomáhať veriacim prisťahovalcom zo Slovenska, konkrétne vo Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia. Avšak preslávili ho najmä jeho technické vynálezy, napríklad vlnomer, bezdrôtová telegrafia, detektor elektromagnetických vĺn, prístroj na výrobu elektrických oscilácií či navijak na udicu. Vlastnil aj unikátnu zbierku hmyzu (asi 9000 exemplárov).

      Hlavná časť expozície je venovaná J. G. Tajovskému, od narodenia ktorého uplynulo 18. októbra tohto roku už 145 rokov. Sprievodkyňa žiakom najprv priblížila jeho detstvo a dospievanie, učiteľské pôsobenie, jeho rodinné pomery. S manželkou – neskôr tiež literátkou – Hanou Gregorovou mali dcéru Dagmar, ktorá poskytla do múzea venovaného jej otcovi väčšinu exponátov (zomrela v roku 2004). Stále žijú Tajovského vnuci, ktorí sa neustále zaujímajú o dianie v Tajove, ako aj o dnešné pomery v múzeu.

       V ďalšej časti sa žiaci mohli zoznámiť o čosi viac ako obvykle s Tajovského literárnou tvorbou. Pôvodne sa usiloval písať básne, keďže si veľmi ctil štúrovcov, avšak tieto jeho poetické výtvory sa nestretli s pochopením u kritikov. Iné to bolo s jeho prozaickými pokusmi, v čom sa napokon preslávil, a dve z jeho diel – poviedka Maco Mlieč a divadelná hra Statky-zmätky – patria dnes medzi povinné čítanie žiakov na stredných školách. Naši druháci sa však skutočne majú na čo tešiť.

      Po skončení prehliadky rodného domu sa žiaci nezabudli zapísať do miestnej kroniky.

      Program pokračoval v priestoroch školy. Najlepším spôsobom, ako predstaviť jedného z najtalentovanejších a najkvalitnejších slovenských autorov, je poskytnúť žiakom estetický zážitok z čítania Tajovského diel. Tejto úlohy sme sa ujali my, učitelia slovenského jazyka a literatúry.

      Pani zástupkyňa PaedDr. Elena Melicherová čítala nezabudnuteľnú poviedku Pastierča, ktorá na žiakov mohla zapôsobiť trpkým a ťažkým osudom mladej Zuzky. Z ukážky mohli žiaci cítiť ako pozorne si Tajovský všímal život slovenského ľudu, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale otvorene písal aj o necnostiach a biede.  Mgr. Alžbeta Sedláková čítala zo zbierky Rozprávky pre ľud poviedku Černokňažník, ktorá patrila medzi prvé prozaické diela Tajovského. Ukážka žiakom poskytla náhľad na zážitok z autorovho detstva. Tajovský s nadhľadom profesionála, ale i s citom skutočného prežitku priblížil vplyv povier na bežný život Slovákov v minulosti.

      Po čítaní Tajovského diel nasledovalo dramatizované čítanie Statkov-zmätkov v aktualizovanej podobe, ktorú si pod vedením pána profesora Mgr. Marcela Bakoša nacvičili žiaci 2. B triedy. Účinkujúcim aj poslucháčom sa zmodernizovaná verzia veľmi páčila a žiakov i vyučujúceho - upravovateľa, odmenila hlučným potleskom.

      Záver podujatia patril vedomostnému kvízu o Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Žiaci kvíz vypĺňali anonymne.

      Žiaci si zo Svetového dňa školských knižníc, venovaného Jozefovi Gregorovi Tajovskému, mohli odniesť niekoľko vedomostných, estetických, umeleckých, ale aj humorných zážitkov.

      .

      Mgr. Marcel Bakoš

      usporiadateľ podujatia

     • Día Europeo de las Lenguas.

      11. 10. 2019

      Gymnazium Mikulása kováca, Banská Bystrica a 26 de septiembre de 2019.

       

      En el marco del Día Europeo de las Lenguas se celebró en nuestro colegio una jornada internacional que fomenta el aprendizaje de las lenguas en toda Europa.

      Esta jornada se realizó mediante actividades que fueron hechas con el objetivo de informar a los estudiantes y al público en general sobre la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de promover el plurilinguismo y el conocimiento intercultural.

      La primera actividad consistió en un acercamiento general sobre la situación plurilinguística en Europa y su relación con la diversidad cultural que vivimos en el siglo XXI, situación ampliamente vinculada con los movimientos migratorios actuales e históricos en el mundo.

      La segunda actividad fue un encuentro entre estudiantes y ciudadanos extranjeros viviendo en Eslovaquia, un diálogo que permitió el libre intercambio de ideas en torno al tema de la migración y cómo es vivir en un lugar del cual no eres originario.

      Para finalizar la jornada se llevo a cabo un debate en torno a la relación lengua-migración que en Europa y el mundo vive un momento crucial que se ve reflejado en los movimientos políticos actuales desde Estados Unidos pasando por España, Italia y finalizando en Eslovaquia.

      Finalmente, con la jornada se hizo énfasis en la importancia de comunicar que el conocimiento de las lenguas y su interrelación motiva un sentido de tolerancia que en el mundo actual debe ser tomado en cuenta para alcanzar una educación en la diversidad.

      TRADUCCIÓN:

      Európsky deň jazykov.
      Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, 26. septembra 2019.

      V rámci Európskeho dňa jazykov sa na našej škole, v rámci podpory výučby jazykov, uskutočnila medzinárodná minikonferencia.
      Tento deň bol venovaný aktivitám, ktoré boli zamerané  dôležitosť výučby cudzích jazykov s cieľom podporiť viacjazyčnosť a medzikultúrne vzťahy.

      Prvou aktivitou bol všeobecný pohľad na  viacjazyčnú situáciu v Európe a jej vzťah ku kultúrnej rozmanitosti, ktorá je charakteristická pre  21. storočie a je úzko spätá so súčasnými a historickými migračnými pohybmi vo svete.

      Druhou aktivitou bolo stretnutie študentov a cudzincov žijúcich na Slovensku. Prostredníctvom dialógu si žiaci a hostia vymenili názory o otázke migrácie a o tom, aké to je žiť na mieste, odkiaľ nepochádzate.

      Na záver sa uskutočnila diskusia o jazykovo-migračných vzťahoch, ktoré sa v Európe dejú a odrážajú v súčasných politických hnutiach, tieto majú pôvod v Spojených štátov prechádzajú cez Španielsko, Taliansko a končia na Slovensku.

      Študenti chápu význam komunikácie a aj to, že znalosť jazykov a ich vzájomné vzťahy v nich vytvára pocit tolerancie, ktorý je v dnešnom svete veľmi dôležitý.

     • Pochvala našej skvelej kuchyne

      20. 9. 2019

      10.9.2019 nám poslal mail učiteľ zo ZŠ Narnia, pre ktorých tiež varíme obedy. V maily nám píše:

      "Dobry den. Volam sa Miroslav Pravdík a som ucitel v ZS Narnia. Chcel by som vam velmi pekne podakovat za kvalitu obedov, ktore nam posielate. Napriek tomu, ze varite z obmedzeneho rozpoctu a pre velky pocet ludi, jedla su chutne. Jedol som uz vo vela skolskych jedalnach, tak to viem porovnat.

      Budem rad, ak to odkazete vsetkym kucharkam.

      Dakujeme.

      Pravdík."

     • Výstava hlinených bojovníkov

      17. 9. 2019

      V sobotu 14.9. 2019  sa v lučeneckej synagóge uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy hlinených bojovníkov čínskej terakotovej armády. Otvorenie sprevádzali príhovory zástupcov miestnej samosprávy a organizátorov z BBSK, Novohradského múzea a iných organizácií. Na zdarnom priebehu otváracieho ceremoniálu sa významnou mierou podieľali aj študenti nášho gymnázia, ktoré sa aj touto formou prezentovalo širokej verejnosti. Veľké poďakovanie za spevácke vystúpenie v čínštine patrí Martine Kozovej z II.C, tanečníčkam Tálii Chabanovej, Márii Praženicovej, Terézii Parobkovej, Michaele Hoghovej a Barbore Kamenskej zo IV.C. Program svojím vystúpením umocnila lektorka Wu Dan Dan hrou na originálny čínsky strunový hudobný nástroj.

     • Otvorenie školského roka 2019/2020

      22. 8. 2019

      Otvorenie školského roka 2019/2020 na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa uskutoční 2.9.2019 o 8:30 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia na 1. poschodí pavilónu A). V programe prvého dňa je aj rozdávanie učebníc podľa harmonogramu TU. Prineste si tašky.

      O 12:30 sa uskutoční rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov prvého ročníka.

     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení 2018/2019

      4. 7. 2019

      Rovnako ako na vysokej úrovni vedieme na našej škole výchovu a vzdelávanie študentov, tak sme pristúpili aj k vyhodnoteniu školského roka a odovzdávaniu vysvedčení. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo v aule Okresného úradu v Banskej Bystrici, svojou účasťou poctili vzácni hostia: španielsky veľvyslanec Luis Belzuz de los Rios, čínsky veľvyslanec Lin LIN, atašé veľvyslanectva ČLR Zhang Jiahui, riadieteľ odboru gymnázií a jazykových škôl RNDr. Igor Gallus, čínsky riaditeľ Konfúciovho inštitútu v Bratislave Li Qingfeng, prednosta OÚ v Banskej Bystrici Mgr. Július Ernek, vedúca odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici Mgr. Oľga Búryová, vedúca oddelenia odborných a MČ OÚ v Banskej Bystrici Ing. Mária Kolárska, vedúca oddelenia špec. činností OÚ v Banskej Bystrici Ing. Elena Zubáčová, za oddelenie špecializovaných činností OÚ v Banskej Bystrici JUDr. Iveta Paračková, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností Ing. Zdenka Mikulová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Blanka Snopková, PhD.,  riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD, viceprezident pre informácie a styk s médiami Klubu slovenských výsadkárov SR Mgr. Vladimír Schneider a členovia Rady školy Mgr. Urbančoková, PhDr. Zajková, Mgr. Cipciar a Ing. Michalíková.

      Úspešní absolventi prvého ročníka nášho gymnázia si v slávnostných talároch pred zrakmi hrdých rodinných príslušníkov prevzali hodnotenie svojej celoročnej práce v podobe vysvedčení. Najúspešnejších študentov v jednotlivých sekciách nášho gymnázia ocenili zástupcovia príslušného veľvyslanectva. V závere podujatia ocenil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajdúk, PhD. najúspešnejších študentov v rámci všetkých žiakov nášho gymnázia.

      Veríme, že pohľad na slávnostné ocenenie žiakov vzácnymi hosťami bol aj pre ostatných žiakov veľkou motiváciou k poctivej práci do nasledujúceho školského roka. Po zaznení tónov študentskej hymny Gaudeamus na záver slávnosti sa všetci zúčastnení rozišli v ústrety pekným letným dňom.

     • Aj ty v IT

      4. 7. 2019

      Aj ty v IT je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 s poslaním podporiť a motivovať dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. IT je moderný nástroj, ktorý má uplatnenie všade vo svete, naprieč všetkými odvetviami. Štúdium technológií dáva slobodu a otvára dvere k obrovskému množstvu príležitostí. Ak máte aj vy dievčatá záujem rozvíjať svoje zručnosti v danom odbore aj počas prázdnin, môžete tak urobiť v ŠVK v B. Bystrici v sekcii INFO USA. Bližšie informácie o rôznych aktivitách tejto organizácie na podporu rozvoja IT zručností u dievčat si môžete prečítať na : www.ajtyvit.sk  alebo www.akademiaprogramovania.sk .

     • Úspešný príbeh Paulínky Pečkovej môže inšpirovať nás všetkých

      6. 6. 2019

      Teplé letné dni milujú všetci, ktorých sa škola akokoľvek dotýka. Školské dni sa míňajú a tie prázdninové sa nezadržateľne blížia. Začal jún, každý sa snaží v sebe zozbierať posledné sily na koncoročnú klasifikáciu. Nech je úspech našej žiačky Paulínky Pečkovej inšpiráciou aj pre vás.

      Výborné výsledky počas piatich rokov štúdia, maturita s priemerom 1,00, navyše víťazstvo v celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv a nakoniec pocta v podobe prijatia prezidentom SR Andrejom Kiskom. Dňa 4. júna 2019 bola naša úspešná študentka súčasťou delegácie, ktorú okrem dvanástich finalistov olympiády ľudských práv, jej organizátorov a vyučujúcich, v Prezidentskom paláci prijala hlava nášho štátu. Po zaslúžených prázdninách povedú Paulínku kroky na štúdium chémie  v Brne a v októbri do Bruselu, kde traja víťazi strávia niekoľko dní. 

      Gratulujeme, sme presvedčení, že Paulínku veľa študijných i životných úspechov čaká aj počas jej vysokoškolských štúdií.

      https://www.prezident.sk/article/andrej-kiska-prijal-finalistov-olympiady-ludskych-prav/

     • Nedožité 85. narodeniny Mikuláša Kováča

      24. 5. 2019

      15. mája 2019, keď sa naši starší spolužiaci „potili za zeleným stolom“, sme sa my – prváci GMK vybrali na malú exkurziu po historickom centre Banskej Bystrice. Pristavili sme sa pred Radnicou a Hodinovou vežou, prezreli sme si hradný komplex s kostolmi a Matejovým domom a potom sme pokračovali do Štátnej vedeckej knižnice.

      V ŠVK sme strávili príjemné popoludnie na malej spomienkovej slávnosti pri príležitosti nedožitých 85. narodenín básnika Mikuláša Kováča, po ktorom je pomenovaná naša škola. Jeho tvorbu nám priblížil pán docent Július Lomenčík z Univerzity Mateja Bela a celý rad zaujímavostí a pikošiek zo života zas dcéra básnika Mikuláša Kováča. Program doplnili a aj ukončili naši recitátori prednesom viacerých Kováčových básní. Za príjemne strávené popoludnie ďakujeme pani zástupkyni, Štátnej vedeckej knižnici, pozvaným hosťom a za reprezentáciu školy recitátorom a zúčastneným žiakom.

                                                                                              Samuel Pallai, 1.B

     • Exkurzia do Košíc

      24. 5. 2019

      Vedeli ste, že Slovensko má svoju vlastnú svätú cestu, zapísanú v UNESCO, ktorá vedie z Košíc až po Donovaly? 

      Naši prváci zo španielskej sekcie dňa 14.5 navštívili druhé najväčšie mesto na Slovensku - Košice. Vybrali sa po stopách slovenskej verzie cesty do španielskej Compostely. Zároveň navštívili Dóm Sv. Alžbety a objavili čaro krásy Košíc. Napriek dlhej ceste a nie priaznivému počasiu si žiaci exkurziu vychutnali a odniesli si so sebou kopu pekných spomienok.

     • Finančná gramotnosť

      24. 5. 2019

      Naši druháci a tretiaci sa počas maturitného týždňa finančne vzdelávali. Na kurze finančnej gramotnosti sa naučili, čo sú to úvery, ako ekektívne narábať s financiami a, samozrejme, vyskúšali si rôzne simulované situácie, na základe ktorých si mohli overiť svoje finančné správanie. 

     • Medzinárodná súťaž v čínskom prednese

      23. 5. 2019

      Dňa 10.5. 2019 sa v Olomouci -historickej metropole Moravy,vo  Vlastivednom múzeu konala tradičná medzinárodná súťaž v čínskom prednese - Chinese bridge 2019, ktorá preverila jazykové a komunikačné zručnosti súťažiacich z Českej republiky a Slovenskej republiky.Tento rok bola téma - "Jeden svet, jedna rodina". Organizátormi boli Ústredie Konfuciových inštitútov (Hanban), Veľvyslanectvo ČĽR v Českej republike a Veľvyslanectvo ČĽR v Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť každému študentovi čínskeho jazyka v každej krajine sveta spoločnú platformu pre štúdium a komunikáciu, posilniť dorozumievanie sa v čínskom jazyku a podporiť povedomie o čínskej kultúre, ústredie Konfuciovho inštitútu Hanban v Číne každoročne v júli organizuje semifinále a finále vedomostnej súťaže čínskeho jazyka „Čínsky most“. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl a univerzít z celého sveta.

      Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti a ich výsledky boli vynikajúce, pretože sa sa umiestnili zo všetkých súťažiacich na prvých troch miestach a to v poradí :

      1. miesto Viktória Macková

      2. miesto Samuel Kamenský

      3. miesto Miroslav Rosputinský

      Veľká vďaka a gratulácia za skvelú reprezentáciu školy patrí aj Sáre Goldbachovej a lektorom, ktorí našich úspešných žiakov pripravovali - Wang Yeqi,Zai Yun Yun, Liu Changni.

      Naši víťazi na prvých dvoch miestach získali právo zastupovať Českú a Slovenskú republiku vo finálovom kole súťaže v Číne, pričom ako bonus im čínske Hainan Airlines poskytnú dve spiatočné letenky.

     • Návšteva ÚPV SR

      23. 5. 2019

      Všetci naši prváci 15. mája išli na exkurziu na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.  Dozvedeli sme sa, že jeho sídlo tu v B. Bystrici je jediné na Slovensku a pani, ktorá nás pekne privítala nám vysvetlila, čím sa  táto inštitúcia zaoberá. Potom nám ukázala archív, kde sú uložené schválené patenty a zlepšovacie návrhy a nakoniec sme sa mohli zahrať s vedeckými hračkami.

     • Účelové cvičenie

      20. 5. 2019

      V dňoch od 15. 5. do 17. 5. sme na našej školy uskutočnili Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka. Počas troch dní sme so žiakmi spoznali krásy okolia Banskej Bystrice, keď sme absolvovali túru na Trávny Ždiar a Malachovské skalky.  Okrem pohybu a pobytu v prírode sme tento čas využili aj na rozvoj environmentálnej výchovy, keď sme so žiakmi vyzbierali odpadky v uvedených lokalitách. Štvrtok 16. 5. 2019 sa niesol v znamení nových vedomostí a skúseností, ktoré žiakom odovzdali členovia Horskej záchrannej služby.

     • Riaditeľské voľno

      16. 5. 2019

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica  PaedDr. Alena Paulová v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

      riaditeľské voľno dňa 21. 05. 2019

      pre žiakov Gymnázia Mikuláša Kováča,  z organizačných a prevádzkových dôvodov. V uvedenom období sa na škole hromadnou formou koná medzinárodná štandardizovaná skúška úrovní ovládania čínskeho jazyka - HSK, ktorej sa povinne zúčastňujú všetci žiaci bilingválneho slovensko-čínskeho vzdelávania.

     • Rozlúčka a s maturantmi

      8. 5. 2019

      Vo štvrtok - 2. mája 2019 sme sa rozlúčili so žiakmi maturitných ročníkov V.A a V.B triedy pred odchodom na akademický týždeň. Vedenie školy sa poďakovalo žiakom s výborným prospechom a mimoriadnymi úspechmi v súťažiach a olympiádach. 

      Mladší spolužiaci pripravili maturantom program, v ktorom odzneli slová vďaky, spev, umelecký prednes a slová povzbudenia pred ukončením štúdia na ústnych maturitných skúškach. 

      Držíme Vám, milí maturanti, prsty i palce na skúškach!

     • ÚŽASNÝ ÚSPECH NAŠEJ ŠTUDENTKY V ROKU 30. VÝROČIA NEŽNEJ REVOLÚCIE

      25. 4. 2019

      V dňoch 10. až 12. apríla 2019 sa v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach konal 21. ročník celoslovenského kola Olympiády ľudských práv, kde našu školu reprezentovala študentka Paulína Pečková  z 5. B triedy. Program bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a pocte nedávno zosnulému profesorovi. Miroslavovi Kusému, politológovi, filozofovi, signatárovi Charty´ 77, ale aj zakladateľovi a odbornému garantovi OĽP. Podujatie navštívili také významné osobnosti Novembra ´89,  ako prof. Soňa Szomolány, Ladislav Snpko, Branislav Hochel a ďalší.

      S radosťou konštatujem, že naše GMK získalo vďaka vynikajúcemu výkonu našej študentky Paulíny Pečkovej 1. miesto, pričom Paulínka cenu prevzala z rúk predsedníčky odbornej poroty prof. Márie Patakyovej - verejnej ochrankyne práv. Na slávnostnom odovzdávaní bola prítomná aj dcéra a manželka prof. Miroslava Kusého, aby našej žiačke odovzdali prvýkrát mimoriadnu cenu profesora Miroslava Kusého ako vzácnu poctu tým, ktorí šíria jeho ľudské posolstvo.

      GRATULUJEME!!!!!

                                                                                                                                               Mariana Stejskalová

     • Krajské kolo v silovom päťboji

      8. 4. 2019

      Dňa 4. 4. 2019 sa na pôde našej školy konalo krajské kolo v silovom päťboji žiakov SŠ, do ktorého sa zapojili aj traja žiaci našej školy. Konkrétne to boli Filip Klein, Matej Huska a Patrik Klimko. Žiaci a žiačky si svoje sily zmerali v disciplínach : zhyby na hrazde nadhmatom, tlak v ľahu, bicepsový zdvih s EZ tyčou, kľuky na bradlách a drepy s činkou na pleciach. Naši žiaci síce len zbierali skúsenosti, no v konkurencii najlepších žiakov z celého kraja sa rozhodne nestratili a dobre reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.

     • Volejbalový turnaj

      22. 3. 2019

      Dňa 18.12.2018 sa v telocvični Gymnázia Mikuláša Kováča uskutočnil turnaj v hraní volejbalu. Každá trieda bola na turnaji zastúpená výberom najlepších volejbalových hráčov z danej triedy. Cenou za najlepšieho hráča bol odmenený Damian Cipciar zo 4.B triedy a cenou za najlepšiu hráčku Kristína Fülopová taktiež zo 4.B triedy. Najlepšie turnaj odohrala práve spomínaná trieda 4.B, ktorá sa umiestnila na prvom mieste tohto turnaja. Všetci sme sa dobre zabavili a za uskutočnenie turnaja či spríjemnenie našich "všedných, školských" chvíľ, ďakujeme pani profesorke Janke Szolnokyovej a pánovi profesorovi Marcelovi Múkovi.

     • Oznam

      1. 3. 2019

      Dňa 19.3.2019 počas konzultačného dňa od 17:30 do 18:00 v 3.B triede sa uskutoční informačné stretnutie ohľadne jazykových pobytov v Španielsku.

     • Okresné kolo v stolnom tenise

      8. 2. 2019

      Aj začiatok nového kalendárneho roka bol pre našu školu v športe úspešný.  Družstvá našich žiakov a žiačok obsadili na okresnom kole v stolnom tenise v konkurencii ostatných škôl z Banskej Bystrice zhodne štvrté miesto. Obom družstvám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Turnaj v sedbale

      8. 2. 2019

      V piatok 25. 1. 2019 usporiadali naši telocvikári v spolupráci s Centrom voľného času v Banskej Bystrici turnaj v sedbale pre žiakov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z troch stredných škôl z Banskej Bystrice. Konkrétne to boli družstvá zo Strednej odbornej školy J. Murgaša, z Evanjelického gymnázia a z domáceho Gymnázia Mikuláša Kováča. Veľkú spokojnosť môžeme vysloviť s bezproblémovým priebehom tejto akcie a predovšetkým s výkonmi našich žiakov. Potešilo nás družstvo našich žiakov v zložení Laura Gelienová, Sydney Kašinská, Richard Sekaj a Alexander Varga, ktoré bolo v tejto netradičnej športovej hre najúspešnejšie a zaslúžene si vybojovalo 1. miesto. Pochvalu si za snahu zaslúži aj druhé družstvo našej školy, ktoré obsadilo 4.miesto.  Žiakom blahoželáme a do ďalších turnajov želáme veľa úspechov.

     • Čínsky nový rok v ŠVK

      7. 2. 2019

      Pri príležitosti čínskeho nového roka 2019 sa v historických priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnilo kultúrno- spoločenské podujatie, spoluorganizátorom ktorého bolo aj naše Gymnázium Mikuláša Kováča. Za prítomnosti veľvyslanca ČĽR v SR J.E. p. Lin-Lina,riaditeľky GMK PaedDr. Paulovej,dekanky fakulty SZU doc. Frčovej, riaditeľky ŠVK PhDr. Snopkovej a iných vzácnych hostí ,študenti našej školy pripravili bohatý kultúrny program, ktorý dôstojne pripomenul túto významnú udalosť v živote obyvateľov Číny. Poďakovanie patrí predovšetkým účinkujúcim žiakom všetkých troch ročníkov bilingválneho slovensko - čínskeho štúdia ako aj moderátorom  z III.C a tiež čínskym lektorom a učiteľom CIJ za perfektné zvládnutie programu. Veď posúďte sami - zopár fotiek...

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      28. 1. 2019

      V novembri sa, ako každý rok, uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a celkovo sa zúčastnilo 15 žiakov. Keďže všetci zúčastnení preukázali vysokú úroveň vedomostí, výsledky boli veľmi tesné a o víťazných miestach rozhodovalo často len minimum bodov.

      V kategórii 2A vyhral tretiak Samuel Kuťka a v kategórii 2B piatačka Viktória Nagyová. Obaja postúpili do okresného kola a Samuelovi sa podarilo vyhrať aj toto kolo, čo je obrovský úspech. Viktória obsadila veľmi pekné 5. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme, tešíme sa na budúci ročník a držíme palce Samuelovi do krajského kola.

     • Vianočné prekvapenie

      28. 1. 2019

      Aj naši prváci sú v živom kontakte so Španielmi! Zapojili sa do vianočného  projektu dopisovania so svojimi španielskymi rovesníkmi zo strednej školy v Zaragoze. Každý žiak napísal krásnu vianočnú pohľadnicu po španielsky a zároveň obdržal odpoveď od svojho nového španielskeho kamárata. Už teraz sa tešia na ďalšie dopisovanie. 

     • Deň otvorených dverí – 18.1.2019 - ESC Banská Bystrica

      24. 1. 2019

           Dňa 18. januára 2019 sa verejnosti predstavila naša škola, Gymnázium Mikuláša Kováča. Naši žiaci pod vedením vyučujúcich a lektorov prezentovali učebné odbory:

      slovensko – čínske a slovensko – španielske bilingválne štúdium.

           Prezentácie sa uskutočnili v formou interaktívnych aktivít v čínskych a španielskych prezentačných stánkoch a prostredníctvom programových vystúpení žiakov na pódiu.

           Záujemcovia o štúdium mali možnosť získať informácie o štúdiu v informačných stánkoch.

           Nálada počas tohto dňa bola príjemná a nabitá entuziazmom všetkých zúčastnených.   

     • Prezentácia čínskeho bojového umenia wushu

      24. 1. 2019

      Vo štvrtok 17.1.2019 na našu školu zavítali nadšenci a propagátori tradičného čínskeho bojového umenia pod vedením prezidenta Slovenskej asociácie čínskeho wushu Mareka Školudu, aby prezentovali ukážky svojho umenia našim žiakom. Na záver mali možnosť niektorí odvážlivci z radov čínskych, ale i z radov žiakov španielskych tried vyskúšať si niektoré techniky bojových zostáv pod vedením skúsených cvičiteľov. K nim sa pridali aj učitelia čínštiny.

     • Mikuláš

      14. 12. 2018

      Dňa 7.12.2018 sa na našej škole zastavil Mikuláš. Žiaci z 2.A a 2.B sa prezliekli do kostýmov a obdarovávali žiakov. Zaspievali nám, dali sladkosti a vytvorili vianočnejšiu atmosféru Vianoc. Dúfame, že ste sa všetci zabavili pri plnení úloh a pochutili si na sladkostiach. 

     • Návšteva rezidencie veľvyslanca ČĽR

      11. 12. 2018

      Dňa 6.12.2018 sa naši žiaci z bilingválnej slovensko-čínskej sekcie spolu s učiteľmi zúčastnili návštevy rezidencie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Lin Lina v Bratislave. Návšteva sa konala na základe pozvania čínskeho veľvyslanectva a žiaci sa na ňu nielen tešili, ale aj pripravovali. Nie každý deň je možnosť stretnúť sa a osobne porozprávať s veľvyslancom jednej so svetových veľmocí  v jeho rodnej reči . Naši šikovní žiaci to však vedia a nielenže konverzovali v čínskom jazyku s predstaviteľmi ambasády, ale si pre nich pripravili aj kultúrny program.

      Po úvodnom príhovore veľvyslanca nasledovalo zdvorilostné poďakovanie v perfektnej čínštine Sama Kamenského z III.C. Potom sa slova ujala sinologička p. Marína Čarnogurská, ktorá svojou prednáškou o čínskych reáliách výrazne obohatila poznatky našich žiakov o čínskej filozofii a histórii.  Samotnému kultúrnemu vystúpeniu žiakov GMK predchádzal ešte obed, samozrejme s ozajstnou čínskou kuchyňou. A potom prišli moderátorky - Erika Jaššová a Nataša Garguláková - uvádzali program v čínsko – slovenskej verzii. Koledníci – Matúš a Filip Olajcovci, Matúš Chmelan, Dano Di Vico, Jakub Dlhopolec za hudobného doprovodu Evy Vierikovej a Andrei Majerovej priniesli na čínsku pôdu ozajstné slovenské Vianoce. Potom nasledoval čínsky tanec v podaní šestice dievčat z III.C. Prezentácii pred predstaviteľmi čínskej ambasády neunikli ani naši prváci s čínskou piesňou a druháci v prednese čínskej básne. Na záver programu sa ešte premietal čínsky animovaný film v pôvodnom znení. Bohaté zážitky z prežitého dňa žiaci ešte dlho rozoberali na spiatočnej ceste v autobuse. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a svojím úsilím a správaním prispeli k prezentácii  školy.

     • Deň španielskej ústavy

      11. 12. 2018

      Dňa 6. decembra sa v Španielsku oslavuje Deň  Ústavy. Keďže ústava  je základný zákon štátu a najvýznamnejšou formou zákona, tak sme si aj na našom gymnáziu pripomenuli 40. výročie prijatia Španielskej ústavy parlamentom. Tento dátum je  pre španielsku históriu  o to dôležitejší, že sa skončila dlhoročná diktatúra.

      Pri tejto príležitosti bol slávnostne zavesená časová os, s fotografiami a popisom udalostí.

      Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov vytvorili na hodine španielskeho jazyka projekty, na ktorých prezentovali najvýznamnejšie udalosti 20. a 21. storočia.

      Štvrtáci si pripravili ku každej udalosti výklad, aby tak všetkým priblížili históriu krajiny, ktorej jazyk sa učia.

      V druhej časti oslavy sa dvojjazyčne čítali najdôležitejšie články ústavy a na záver sme spoločne pripravili nealkoholickú sangríu a pripili sme si tradičným španielskym prípitkom....ARRIBA....ABAJO...AL CENTRO.....PA DENTRO.

     • MiniErasmus

      6. 12. 2018

          V dňoch 18.  - 22. novembra 2018 sme ako študenti Gymnázia Mikuláša Kováča absolvovali stáže na slovenských vysokých školách – MiniErasmus. 

          Zuzana Repiská  bola na EU - obchodná fakulta v Bratislave, Emma Okáľová - UMB v Banskej Bystrici  - filozofická fakulta, Vanesa Luptáková a Slávka Pavlíková - UMB - právnická fakulta, Angelika Šusteková PEVŠ - fakulta psychológie v Bratislave, Matilda Debnárová  a Marek Jedlička – Univerzita Komenského - fakulta psychológie.

      Výhody a nevýhody MiniErasmu

          Čo sa týka výhod MiniErasmu, je ich nespočetne veľa, no poviem len o tých najhlavnejších. Najviac sa mi páčili vysokoškolské prednášky, pretože mi dali toho skutočne veľa. Zoznámila som sa s vysokoškolským režimom a zistila som, ako to na „výške“ chodí.  Každá prednáška trvala 90 minút, čo som ani netušila.

          Páčilo sa mi, že nás profesori  a docenti brali ako plnohodnotných študentov vysokej školy. Okrem toho sa mi taktiež veľmi zapáčil vysokoškolský život, plný zábavy a túlania sa po meste. V Bratislave sme mali tútora, ktorý nás vodil do školy, chodil s nami na obedy a sprevádzal nás mestom. Bol to, samozrejme, študent danej školy a jeho postrehy a rady boli, ako sa hovorí, „z prvej ruky.“  Veľkou zábavou pre nás boli rôzne aktivity či súťaže. Napríklad, kamarát Marek vyhral v súťaži reproduktor. Možnosť spoznať nových priateľov, budúcich spolužiakov, ktorých sme stretli v  hosteli, je tiež na nezaplatenie. Nevýhodou MiniErasmu sa stal práve spomínaný hostel, pretože nás na izbe bolo ubytovaných štrnásť a v kúpeľni boli plesne. Zostáva len veriť, že po prijatí na vysokú školu budeme mať šťastie a dostaneme dobrý internát. Ak by som mala vysokoškolskú stáž absolvovať opäť, urobila by som to i stokrát.

      (Matilda Debnárová, IV. A)

     • Volejbalový turnaj

      26. 11. 2018

      Dňa 22. 11. 2018 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili MIX – volejbalového turnaja. Po oduševnenom výkone na hranici svojich možností si v konkurencii 12 družstiev vybojovali krásne 3.miesto. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že dosiahnutý úspech bude motiváciou aj pre ostatných žiakov a že šport bude mať na našej škole úspešnú tradíciu. Ešte raz gratulujeme.

     • Argentínske divadelné predstavenie

      21. 11. 2018

      Dňa 15. novembra sa žiaci V.A a V.B spolu so žiačkami, ktoré navšetvujú divadelný krúžok zúčastnili workshopu a divadelného predstavenia, ktorý viedol Argentínsky herec Eduardo Misch (http://edumisch.wixsite.com/eduardo-misch), pozvaný katedrou prekladateľstva UMB.

      Eduardo Misch predstavil dielo Eduarda Tato Paulovskeho “La potestad”, ktorého hlavnou témou je zmiznutie detí počas diktatúry v Argentíne (1976-1983). Tieto deti boli  “ukradnuté”  rodičom a odovzdané prívržencom režimu, tí ich vychovávali ako svoje vlastné deti. Vzniká tu konflikt medzi tým, či rodičia týchto adoptovaných detí sú zločinci, alebo obete, ktoré s príchodom demokracie  prišli o deti a tie boli odovzdané svojim biologickým rodinám.

     • Otvorenie školského roka 2018/2019

      24. 8. 2018

      Otvorenie školského roka sa koná 3.9.2018 o 9:00 hod. v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča. V rámci otvorenia školského roka sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätných tabúľ dvom významným osobnostiam: prof. Vladimírovi Hlôškovi a básnikovi Mikulášovi Kováčovi. Veríme, že svojou prítomnosťou prispejete k dôstojnému priebehu slávnostného aktu. Pozývame aj rodičov našich žiakov.

      Tešíme sa na Vás!

     • Vzácne návštevy na GMK

      3. 11. 2017

      Dňa 2. októbra nás poctil svojou návštevou veľvyslanec Španielskeho kráľovstva D. Luis Belzuz de los Ríos so svojou rodinou. Po krátkej prehliadke školy mal besedu so žiakmi IV.A a IV.B triedy.

      V tomto mesiaci, 24.10.2017, sme mali ešte jednu vzácnu návštevu. Do našej školy zavítal pán Bruno Hromý, ekonomický diplomat na generálnom konzuláte SR v Šanghaii. Sprevádzal ho TV tím, ktorý o našej škole natáčal reportáž pre čínsku televíziu.

     • Nové preukazy ISIC - budú mať platnosť 09/2018

      22. 6. 2017

      Od 1.6.2017 môžete budúcim prvákom ale aj existujúcim žiakom objednať nové preukazy ISIC( budú mať platnosť 09/2018). Žiaci si zároveň môžu predĺžiť platnosť preukazu ISIC zakúpením prolongačnej známky 09/2018.

       

      Obnovte svojmu synovi/dcére

      platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26,

      aby mohli využívať zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok!

                               

      Čo platí študent najčastejšie?

      kino, mobil, oblečenie, fitko, pizza, hamburger?

       

           C:UsershegedusovaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.Word�01-casual-t-shirt.png         

       

       

       

       

       

      Učte svoje deti šetriť Vaše peniaze!

      Nalepte na preukaz novú známku ISIC 09/2018.

      Známku objednáte cez www.objednaj-preukaz.sk

      alebo na škole u pani ....................................... len za 10 €.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Len s platným preukazom môže Vaše dieťa naplno využívať všetky študentské   zľavy a výhody počas prázdnin a celý ďalší školský rok!

       

      Ak Vaše dieťa Preukaz ISIC/EURO26 ešte nemá, vybavíte ho na svojej škole.

      Pre Vašu predstavu uvádzame príklad, kde a koľko bude môcť Vaše dieťa ušetriť
      s platným Preukazom ISIC/EURO<26.

       

       

      Partner

      Nákupov

      1 ušetrenie

      za rok sa spolu ušetrí

      ISIC Paušál v  Orange  len za 9 eur mesačne.

      V porovnaní s ostatnými operátormi ušetrenie viac ako 10 eur/mesiac.  www.isicpausal.sk

      12-krát za rok

      10,00 €

      v porovnaní s paušálom s rovnakými parametrami

      120,00 €

      Nakupovanie cez internet (hej.sk, alza.sk a ine)

      1-krát za rok

      10,00 €

      10,00 €

      Študentská zľava na cestovnom v RegioJet, StudentAgency, Leoexpress

      Celoročne

       

       

      McDonald's zvýhodnené Študentské menu iba za 2,99 €

      1-krát za mesiac

      1,10 €

      13,20 €

      Autoškola – zľava vo vybraných autoškolách od 5%

      do 10%

      1-krát

      25,00 €

      25,00 €

      Nákup oblečenia (Reserved, House, Cropp, Justplay, Bepon,...)

      3-krát za rok

      5,00 €

      15,00 €

      Kino

      6-krát za rok

      1,00 €

      6,00 €

      Nákup kníh (Martinus, Panta Rhei, Marsab a iné...)

      2-krát za rok

      2,00 €

      4,00 €

      Pizza, bageta (Borsalino, Krotuchem, Subway a ine...)

      1-krát za mesiac

      1,00 €

      12,00 €

      Terno, 101 drogerie (nákup potravín a drogérie)

      2-krát za mesiac

      1,00 €

      24,00 €

      Ski pass na lyžovačku

      5 skipassov

      2,00 €

      10,00 €

      Kúpalisko

      10 lístkov

      0,50 €

      5,00 €

      Fit centrum – zľava na vstup alebo permanentku vo vybraných Fit centrách

      10-krát za rok

      5,00 €

      50,00 €

      Nákup školských potrieb (Ševt, FaxCopy)

      4-krát za rok

      1,35 €

      5,40 €

      Union – cestovné poistenie Istotka za super cenu

      1-krát za rok

      8,00 €

            8,00 €

      Lístok na hokej ( HC Košice, KHL)

      4-krát za rok

      1,00 €

      4,00 €

       

       

      za rok:

      311,60 €

       

       

       

       

       

       

      Ďalšie informácie nájdete na www.studentskypreukaz.sk

      Pri otázkach o zľavách a známke ISIC volajte na 02 3210 1970 v čase od 9:00 do 16:00, alebo píšte na: preukazziaka@ckmsyts.sk  

       

      Prajeme Vám príjemný deň!

       

       

     • Zmena v organizácií vyučovania

      16. 5. 2017

      Vážení študenti, nakoľko sa v termíne 15.5.2017 do 19.5.2017 konajú maturitné skúšky, urobili sme náhradný rozvrh,ktorý si je treba podrobne sledovať nakoľko učebne, v ktorých bežne mávate hodiny budú obsadené a vy sa budete učiť v iných učebniach. Vždy si poriadne pozrite, v ktorej učebni budete a presúvajte sa tam pred zvonenín, nie po ňom samozrejme.

     • Maturanti

      12. 5. 2017

      Milí maturanti, slávnostné otvorenie ústnej formy maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 začína o 7.30 hod. dňa 15.5.2017 na 1. poschodí v pavilóne A. Príchod študentov je potrebný najneskôr o 7.15 hod. Slávnostného otvorenia sa musia zúčastniť všetci maturanti.

     • Organizácia počas maturít

      10. 5. 2017

      Milí žiaci, počas maturít 15.5.2017 a 16.5.2017 je vyučovanie zrušené a pripravili sme náhradný program pre ostatné (nematuritné) ročníky. Preto prosím dodržte nasledovné:
      Pondelok 15.5.2017 - zraz všetkých žiakov o 9:30 na námestí SNP

      Utorok 16.5.2017 - zraz všetkých žiakov o 8:30 na námestí SNP

       

     • Písomné maturity - náhradný program 14.3 a 15.3

      13. 3. 2017

      Milí rodičia a žiaci, počas písomných maturít 14. a 15.3.2017 sme pripravili náhradný program pre ostatné ročníky. Tu je podrobný rozpis:

      Utorok 14.3.2017
      Triedy 1.A, 1.B sa zúčastnia výstavy (Príbehy medeného mesta) v Matejovom dome. Miesto zrazu a návratu je Námestie SNP pri fontáne o 8:30 a predpokladaný návrat je 11:30. Vstupné v hodnote 3,50 € na žiaka.
      Triedy 2.A, 2.B a VII.C sa zúčastnia prednášky (filmu a besedy) ,,Deň vody" v SAŽP. Miesto zrazu je GMK za pavilónom D o 8:15 a miesto návratu je SAŽP o 11:45
      Triedy 3.A, 3.B, 5.A sa zúčastnia výstavy (Ohňom a mečom, Pravek) v Thurzovom dome. Miesto zrazu a návratu je Námestie SNP pri fontáne o 8:30 a predpokladaný návrat je 12:00. Vstupné v hodnote 3 € na žiaka.

      Streda 15.3.2017
      Triedy 1.A a 1.B sa zúčastnia prednášky (filmu a besedy) ,,Deň vody" v SAŽP. Miesto zrazu je GMK za pavilónom D o 8:15 a miesto návratu je SAŽP o 11:45.
      Triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, VII.C sa zúčastnia divadelného predstavenia (Hviezdy sú tiché) v Bábkovom divadle na Rázcestí. Miesto zrazu aj návratu je Bábkové divadlo o 8:30 a predpokladaný návrat je 11:30. Vstupné v hodnote 3 € na žiaka.

     • Školská jedáleň - Oznam pre stravníkov!

      21. 2. 2017

      Dňa 21.12.2016 vydávanie obedov končí o 13. hod.

      Prosím všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno, triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, inač nebude platba priradená, taktiež nie je možné platiť cez poštovú poukázku - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Pre externých stravníkov - prihlásenie funguje cez stránku gmkbb.edupage.org. Dôrazne upozorňujem stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude pozastavená strava.

     • Deň otvorených dverí!

      21. 2. 2017
      Oznamujeme rodičom a priateľom školy, že dňa 26. januára 2017 sa uskutoční deň otvorených dverí v Europa Shoping center v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnia všetci študenti Gymnázia Mikuláša Kováča so začiatkom o 13.00 hod. do 17.00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame.
      10.12.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Oznam pre stravníkov!!!!
      Dňa 21.12.2016 vydávanie obedov končí o 13. hod.
      10.12.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Oznam pre stravníkov!!!!
      Prosím všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno, triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, inač nebude platba priradená, taktiež nie je možné platiť cez poštovú poukázku - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Pre externých stravníkov - prihlásenie funguje cez stránku gmkbb.edupage.org. Dôrazne upozorňujem stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude pozastavená strava.
      12.12.2016 - Oznam o úradných hodinách počas prázdnin
 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje