•  

    

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  • Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

   Telefónne čísla call centra:
   0961 699 555
   048/4306 555

     • Oznam vedúcej ŠJ

      10. 1. 2022

      Oznamujeme stravníkom ŠJ zmenu ceny stravného lístka od Januára 2022 nasledovne.Cena stravného pre externých stravníkov sa zvyšuje z doterajších 2,80 na 3,00eura.Žiakom GMK a žiakom Súkromnej základnej školy Dráčik sa zvyšuje doplatok na réžijné nákladyz doterajších 0,15 eura na 0,30 eura na odobraný obed.

     • Návšteva čínskeho veľvyslanca

      1. 12. 2021

      Dňa 15.11.2021 nás navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, pán Sun Lijie. Na pracovnom stretnutí s vedením školy ocenil doterajšiu spoluprácu a načrtol perspektívy ďalšieho rozvoja vzťahov medzi GMK a Čínskou ambasádou. Pre najlepších 5 študentov z každej triedy bilingválnej slovensko-čínskej sekcie udelil prospechové štipendiá v celkovej hodnote 2 000 €. Zároveň obohatil knižný fond knižnice čínskeho jazyka o nové tituly. V osobnom rozhovore medzi vyučujúcimi čínskeho jazyka a študentami deklaroval personálnu a materiálnu podporu pre potreby vyučovania čínštiny zo strany Čínskej ambasády na našom gymnáziu.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      9. 11. 2021

      Na našom gymnáziu sa 25. októbra 2021 uskutočnil 17. ročník „Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice“ s témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      V pavilóne D zaznelo pod vedením koordinátorky školskej akcie PaedDr. Eleny Melicherovej literárno-dokumentárne pásmo v podaní druhákov, a to o slovenskej realistickej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave pri príležitosti 70. výročia jej úmrtia. Dozvedeli sa o jej rodnom kraji a pôsobiskách Polichno, Ábelová, Lučenec. Na základe autorkinej korešpondencie so spisovateľkou Elenou Maróthy – Šoltésovou žiaci diskutovali o aktuálnosti jej postrehov a názorov, napríklad o jej skromnosti, o výchove detí a mladej generácie, aj o spisovateľoch a literatúre. V druhej časti podujatia bol na programe autorský film mladej režisérky Kataríny Kočalkovej Moja teta Timrava, zostavený zo spomienok Timravinej netere Zlatice Petriwa

  • Partneri a sponzori

   • CliniPharma
  • Štvrtok 27. 1. 2022
  • Prihlásenie

   • Poslanie školy:

   • Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

    Napoleon Hill

   • Prečo ti bude u nás najlepšie:

   • G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

    M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

    K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

    B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

    B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

     

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9995884
 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje