• Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

   zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok a gratulujeme všetkým úspešným uchádzačom.
   ozhodnutia o ne-/prijatí vám budú zaslané v priebehu dnešného (12.5.2022) a zajtrajšieho (13.5.2022) dňa formou:
   1.  emailu na Edupage (ako vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky),
   2. v písomnej forme cez aplikáciu slovensko.sk (poštou). Doručením tohto rozhodnutia začína plynúť lehota na odvolanie. Zákonný zástupca sa môže odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

   Zároveň budeme pozorne vyhodnocovať písomne/elektronickou formou (emailom) s podpisom zákonného zástupcu doručené Potvrdenia o ne/nastúpení žiaka na štúdium. Vzor daného potvrdenia  uvádzame v prílohe č. 1, prosíme, zašlite nám ho obratom.  V prípade oznámenia o nenastúpení žiaka na štúdium riaditeľ školy v rámci odvolacieho konania zmení rozhodnutie o neprijatí a prijme ďalšieho žiaka podľa zverejneného poradia.

   V zmysle § 66 ods. 8 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Gymnázia M. Kováča rezervovala jedno miesto pre uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemohol zúčastiť prvého ani druhého termínu PS a svoju neúčasť riadne ospravedlnil.

   Výsledky prijímacích skúšok 2022 - slovensko - čínsky študijný odbor

   Príloha č.1 - Potvrdenia o ne/nastúpení žiaka na štúdium

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje