• Medzinárodný deň školských knižníc

      9. 11. 2021

      Na našom gymnáziu sa 25. októbra 2021 uskutočnil 17. ročník „Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice“ s témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      V pavilóne D zaznelo pod vedením koordinátorky školskej akcie PaedDr. Eleny Melicherovej literárno-dokumentárne pásmo v podaní druhákov, a to o slovenskej realistickej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave pri príležitosti 70. výročia jej úmrtia. Dozvedeli sa o jej rodnom kraji a pôsobiskách Polichno, Ábelová, Lučenec. Na základe autorkinej korešpondencie so spisovateľkou Elenou Maróthy – Šoltésovou žiaci diskutovali o aktuálnosti jej postrehov a názorov, napríklad o jej skromnosti, o výchove detí a mladej generácie, aj o spisovateľoch a literatúre. V druhej časti podujatia bol na programe autorský film mladej režisérky Kataríny Kočalkovej Moja teta Timrava, zostavený zo spomienok Timravinej netere Zlatice Petriwaldskej a obyvateľov Polichna a Ábelovej, ktorí si na spisovateľku spomínali najmä z čias jej učiteľovania v Ábelovej a ona sa stala súčasťou ich detstva a spomienok.

      Súbežne prebehla pátracia aktivita žiakov prvého ročníka v školskej knižnici, ktorú si vzal pod patronát Mgr. Marcel Bakoš, školský knihovník. Žiakov rozdelil do troch skupín, pričom každá z nich dostala postupne päť poeticky stvárnených indícií, na základe ktorých mali nájsť v knižnici dve konkrétne knihy, čítať text a pracovať s ním, odpovedať na otázky, diskutovať.  Posledná z úloh bola určená pre všetky skupinky. Žiaci mali uhádnuť kľúčové slovo, spájajúce všetky aktivity ako aj diela, s ktorými prišli do kontaktu. Týmto slovom bolo zoznámenie. Žiaci mohli v priestoroch školskej knižnice zároveň hlasovať za najkrajšiu či najzaujímavejšiu slovenskú, španielsku i čínsku knihu na základe jej obálky. Slovenskú časť vyhrala kniha Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Okrem toho tu bola pre každého žiaka gymnázia možnosť online hlasovať za svoju obľúbenú knihu.

      Aktivity v oboch sekciách (zúčastnilo sa ich spolu 97 žiakov, z toho 75 osobne) mali za cieľ pomôcť žiakom nielen zoznámiť sa so školskou knižnicou, ale tiež inšpirovať sa do ďalšieho čítania a mať z neho radosť.

     • Pamätná tabuľa v areáli školy

      3. 11. 2021

           Na začiatku školského roka 2018/2019 bola za zvukov hymny výsadkárov slávnostne odhalená pamätná tabuľa v areáli našej školy. Je obojstranná:

      • na jednej strane svieti meno Mikuláša Kováča,
      • na druhej strane spomienka na Vladimíra Hlôšku.

        Kto sú títo dvaja páni? Dúfam, že aspoň jedno meno je žiakom a učiteľom školy známe. Jedno meno nesie aj čestný názov nášho gymnázia - Gymnázium Mikuláša Kováča. Kto náhodou nevie, na pamätnej tabuli si môže prečítať základné informácie o týchto dvoch významných osobnostiach Banskej Bystrice.

           Prečo takéto entré? Nuž preto, že žiaci II.C triedy, slovensko-čínskeho odboru štúdia sa spolu s vyučujúcou predmetu umenie a kultúra rozhodli v školskom roku 2021/2022 prevziať patronát nad pamätnou tabuľou v areáli školy.

           V septembri 2021 sme spoločne upratali okolie pamätnej tabule. Na jar 2022 plánujeme výsadbu kvetín v kvetináčoch a budeme postupne upozorňovať okolie, aby zbytočne neznečisťovali pietne miesto a okolie pamätnej tabule.

      PaedDr. Lenka Majerová

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje