• Pokyny k prevzatiu samotestovacích sád

      31. 8. 2021

      Vážení zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci,

      samotestovacie sady antigénových testov, ktoré ste si záväzne objednali prostredníctvom Edupage alebo e-mailu máme pripravené na distribúciu. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR je potrebný podpis zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka na preberacom protokole k samotestovacím sadám, z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si zákonný zástupca resp. plnoletý žiak prišiel prevziať objednaný materiál osobne.

      Urobiť tak môžete 2.9., 3.9., a 6.9.2021 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

       

     • Úvodné pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

      25. 8. 2021

                  Milí naši žiaci, veríme, že ste si počas prázdnin poriadne oddýchli po náročnom školskom roku plnom opatrení a obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 a už sa rovnako ako my tešíte na ten nový. Veríme, že bude prebiehať plynulo bez prerušení, pretože vzdelávanie v škole je nenahraditeľné, o čom sme sa ešte viac presvedčili v minulom školskom roku. No aj v prípade, že by sme boli nútení prejsť na dištančné vzdelávanie, sme pripravení a budeme vás včas informovať o zmenách a ďalšom postupe v zmysle vypracovaných noriem GMK.

                  Keďže sa nám pomaly blíži otvorenie nového školského roka, pripravili sme si pre vás niekoľko dôležitých informácii:

                  - hromadné slávnostné otvorenie školského roka nie je, bohužiaľ, možné realizovať        z dôvodu odporúčaní MŠVVaŠ SR, školský rok budeme teda otvárať v triedach,

                  - všetci žiaci a prípadní ďalší návštevníci školy sa riadia Školským semaforom vydaným   MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022, ktorý predstavuje prehľad opatrení           k 01.09.2021, vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou    SR dňa 10.08.2021,  a Metodickými pokynmi č. 4/2021, ktoré upravujú podmienky    prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany             zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19   v školskom roku 2021/2022.

                  Začneme úvodnými informáciami pre našich prvákov a ich zákonných zástupcov, ktorých srdečne vítame na našej škole a pevne veríme, že sa im bude dariť a čo najrýchlejšie sa zaradia do našej veľkej multikultúrnej rodiny.

      - Žiaci 1. ročníka prídu prvý deň šk. roka 2021/2022 (02.09.2021) - štvrtok do školy              o 10:00 hod.,

      - do budovy školy vchádzajú s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu umiestnenú pri vchode. Pri vstupe sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1). (Uvedené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti budete aj pri ubytovaní na školskom internáte, preto odporúčame priniesť si 2 exempláre),

      - zákonní zástupcovia žiakov nevstupujú do budovy školy a zhromaždia sa o 12:00 hod. na školskom ihrisku, kde bude prebiehať úvodné rodičovské združenie s nasledovným programom (viď. príloha 2),

      - žiakov 1. ročníka, si po preukázaní bezpríznakovosti do svojich tried postupne odvádzajú triedni učitelia, kde do 12:00 hod. absolvujú úvodné triednické stretnutie.

       

       

      Triedni učitelia 1. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti, kópiu rodného listu a koncoročné   vysvedčenie šk. roka 2020/2021, následne budú podrobne informovať žiakov o Školskom semafore vydanom MŠVVaŠ  SR a Metodickom  pokyne č. 4/2021, ktorý       upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu  a podmienok na zaistenie     bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov  GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  -skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (bydlisko, adresa, telefonický a e-mailový               kontakt),

                  - rozdajú žiakom tlačivo - Súhlasy so spracovaním osobných údajov, ktoré žiaci donesú podpísané zákonným zástupcom najneskôr v pondelok 06.09.2021,

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom s jednotným         dátumom 06.09.2021. Prihlášku donesú vyplnenú a posledný chýbajúci údaj – číslo svojej karty ISIC doplnia po prevzatí spomenutej karty. Prihláška na stravovanie        v školskej jedálni, tvorí prílohu č. 3, v prípade potreby ju nájdete spolu s ďalšími               informáciami na webovej stránke našej školy www.gmkbb.edupage.org v sekcii žiaci,     rodičia a učitelia a v kolonke školská jedáleň – informácie. Nevyhnutné je obed si           vopred objednať cez aplikáciu Edupage po uhradení platby,

                  - rozdajú žiakom učebnice pre 1. ročník,

                  - rozdajú žiakom, ktorí si objednali a uhradili potrebnú platbu kartu ISIC a knižku zliav    a zľavových kupónov,

                  - žiaci, ktorí si preukazy ISIC neobjednali, si ich môžu dodatočne objednať, avšak ich       výroba a distribúcia istý čas trvá, preto je možné, že na školu budú doručené až v týždni od 06.09.2021. Všetky informácie o objednaní nových preukazov ISIC        a postupy nájdete na webovej stránke školy, v kolónke Pre uchádzačov a priečinku          ISIC. Spomenuté ISIC karty sú potrebné na stravovanie v školskej jedálni, zároveň s nimi získate aj veľké množstvo zliav, vrátane cestovného a zaujímavých výhod.

       

      Sumarizácia pre žiakov 1. ročníka – žiaci si so sebou donesú:

      - dve hygienické rúška,

      - prefotený rodný list,

      - vysvedčenie z konca šk. roka 2020/2021 (z 8. alebo 9. ročníka),

      - vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v školskej              jedálni ( v prípade, že majú záujem o stravovanie v školskej jedálni) s dátumom       06.09.2021,

      - väčšiu tašku na učebnice.

       

                  Druhý deň školského roka 2021/2022, piatok 03.09.2021, sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu, ktorý žiaci nájdu na webovej stránke školy www.gmkbb.edupage.org alebo v aplikácii Edupage. Vedenie GMK zároveň pripravilo rozvrh pre prípadné dištančné vzdelávanie, ktorý bude zverejnený v 1. týždni šk. roka 2021/2022. V aktuálnom školskom roku sa bude telesná a športová výchova realizovať v štandardnej forme a rozvrh je upravený tak, aby nedochádzalo k miešaniu kolektívov.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia  vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

                  Rovnako srdečne vítame aj žiakov našich vyšších ročníkov a želáme im do nového školského roka veľa síl, úspechov a pozitívnej energie. Program úvodného dňa (02.09.2021) – štvrtok pre týchto žiakov bude nasledovný:

      žiaci 5. ročníka prídu do školy o 8:00 hod,

               4. ročníka prídu do školy o 8:15 hod,

               3. ročníka prídu do školy o 8:30 hod,

               2. ročníka prídu do školy o 8:45 hod.

                  Žiaci vstupujú do školy v dostatočných odstupoch a s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a použijú dezinfekciu na ruky umiestnenú pri vchode. Žiaci bez vhodného prekrytia horných a dolných dýchacích ciest nebudú vpustení do budovy školy. Pri vstupe do budovy sa preukážu vyplneným a zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom podpísaným Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. príloha 1).

      Triedni učitelia 2., 3., 4., a 5. ročníka v triede:

                  - vyzbierajú potvrdenie Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti,     

                  - informujú žiakov o Školskom semafore vydaným MŠVVaŠ                                               SR a Metodickým pokynom, ktorý upravuje podmienky prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov GMK po dobu pandémie ochorenia COVID – 19 v školskom roku 2021/2022,

                  - oboznámia žiakov so Školským poriadkom a zásadami BOZP a PO,

                  - skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS (miesto narodenia, adresa, telefonicky                  a e-mailový kontakt),

                  - vyzbierajú od žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni prihlášky na     stravovanie, ktoré musia mať žiaci podpísané zákonným zástupcom v prípade neplnoletých žiakov alebo plnoletým žiakom s jednotným dátumom 06.09.2021, ktoré   následne triedni učitelia odovzdajú v školskej jedálni.

                    

      Žiaci  5. ročníka odchádzajú z budovy 10:00 hod.,

                4. ročníka odchádzajú z budovy 10:15 hod.,

                3. ročníka odchádzajú z budovy 10:30 hod.,

                2. ročníka odchádzajú z budovy 10:45 hod..

                  Druhý deň školského roka 2021/2022 piatok 03.09.2021 sa už bude realizovať podľa platného rozvrhu.

                  Potvrdenia o návšteve školy si zákonní zástupcovia, prípadne plnoletí žiaci vytlačia z webovej stránky našej školy www.gmkbb.edupage.org po kliknutí na ikonu štart a v sekcii dochádzka  nájdete možnosť vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje